Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de meeste fijn stof en stikstofoxiden.

Actuele emissies 1) Broeikasgassen        
  kooldi-   methaan   distikstof-
  oxide       oxide
             
    miljoen kg        
             
Totaal 32 000   2,1   1,3
Voertuigen voor personenvervoer 20 100   1,9   1,0
w.v. personenauto's 19 100   1,4   1,0
  motortweewielers 320   0,21   0,00
  bromfietsen 50   0,27   0,00
  autobussen 580   0,01   0,00
Voertuigen voor goederenvervoer 11 400   0,16   0,25
w.v. bestelauto's 4 800   0,06   0,19
  vrachtauto's 2 400   0,04   0,02
  trekkers (met oplegger) 4 200   0,05   0,04
Speciale voertuigen 4) 560   0,02   0,01
             
  Kool- VOS 2) Stikstof- Zwavel- Fijn
  monoxide   oxiden dioxide stof 3)
             
    miljoen kg        
             
Totaal 253 34 112 0,28 6,0
Voertuigen voor personenvervoer 235 30 40 0,21 2,7
w.v. personenauto's 179 20 35 0,20 2,5
  motortweewielers 47 4,3 0,60 0,00 0,04
  bromfietsen 9,1 5,4 0,05 0,00 0,04
  autobussen 0,81 0,27 4,5 0,00 0,12
Voertuigen voor goederenvervoer 16 3,7 67 0,07 3,0
w.v. bestelauto's 8,7 1,5 16 0,03 2,0
  vrachtauto's 3,0 0,98 19 0,01 0,42
  trekkers (met oplegger) 4,2 1,3 32 0,03 0,63
Speciale voertuigen 4) 1,9 0,54 5,3 0,00 0,21
             
Bron: CBS. CBS/MNC/sep09/0130
1) Feitelijke emissies op Nederlands grondgebied.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd); inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
3) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.
N.B. De cijfers over 2008 zijn voorlopig; de definitieve cijfers worden in mei 2010 gepubliceerd.

Bijdragen verkeerscategorieën

Bij het wegverkeer is de personenauto de belangrijkste bron van luchtverontreinigende emissies, met uitzondering van stikstofoxiden en fijn stof. In 2008 was het goederenvervoer, inclusief bestelauto's verantwoordelijk voor 60% van de emissie van stikstofoxiden en 51% van de emissie van fijn stof die ontstaat bij de verbranding van motorbrandstoffen.
Andere bronnen van emissies van fijn stof, zoals de emissies door slijtage, zijn in dit overzicht niet meegenomen. Voor de totale emissies van fijn stof door wegverkeer:

Oorzaken van emissies

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door wegverkeer (laatste jaar)

Omschrijving

Emissies naar lucht door het wegverkeer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijn stof, koolmonoxide)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, SenterNovem, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

StatLine tabel: Luchtverontreiniging, emissies door wegverkeer

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2008). Er is hiervan tevens een Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al.,2007). In de loop van 2009 komt een geactualiseerde versie van deze rapportage beschikbaar.

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Emissies naar lucht door wegverkeer, 2008 (indicator 0130, versie 15 , 9 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.