Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de meeste fijnstof en stikstofoxiden.

Feitelijke emissies 1) 2017* Broeikasgassen       
    kooldi- methaan distikstof-    
    oxide   oxide    
             
    miljoen kg        
             
Totaal 30 300 2,3 0,78    
Voertuigen voor personenvervoer 20 100 2,3 0,37    
  personenauto's 19 100 1,7 0,34    
  motortweewielers 260 0,13 0,00    
  bromfietsen 240 0,37 0,00    
  autobussen 530 0,01 0,02    
Voertuigen voor goederenvervoer 9 910 0,08 0,40    
  bestelauto's 4 290 0,04 0,09    
  vrachtauto's 1 470 0,01 0,07    
  trekkers (met oplegger) 4 150 0,02 0,25    
Speciale voertuigen 4) 300 0,00 0,01    
             
    Verzurende en grootschalige luchtverontreiniging  
    Fijn Kool- NMVOS 2) Stikstof- Zwavel-
    stof 3) monoxide   oxiden dioxide
             
             
    miljoen kg        
             
Totaal 1,7 327 26 70 0,19
Voertuigen voor personenvervoer 0,78 313 25 27 0,12
  personenauto's 0,62 249 15 24 0,11
  motortweewielers 0,04 27 2,4 0,70 0,00
  bromfietsen 0,09 36 7,4 0,24 0,00
  autobussen 0,04 0,57 0,18 1,9 0,00
Voertuigen voor goederenvervoer 0,9 14 1,3 41 0,06
  bestelauto's 0,62 2,8 0,44 17 0,03
  vrachtauto's 0,11 3,6 0,29 9,2 0,01
  trekkers (met oplegger) 0,18 7,7 0,54 15 0,03
Speciale voertuigen 4) 0,03 0,58 0,05 1,6 0,00
             
Bron: CBS         CBS/okt18/0130
* Cijfers 2017 zijn voorlopig.          
1) Feitelijke emissies op Nederlands grondgebied.        
2) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan, inclusief verdamping uit brandstofsystemen.  
3) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.  
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.  

Bijdragen verkeerscategorieën

Bij het wegverkeer is de personenauto de belangrijkste bron van luchtverontreinigende emissies, met uitzondering van stikstofoxiden en fijnstof. In 2017 was het goederenvervoer, inclusief bestelauto's verantwoordelijk voor 59 procent van de emissie van stikstofoxiden en 53 procent van de emissie van fijnstof die ontstaat bij de verbranding van motorbrandstoffen. Andere bronnen van emissies van fijnstof, zoals de emissies door slijtage, zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Oorzaken van emissies

Voor informatie over de oorzaken van de diverse emissies naar lucht, zie:

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door wegverkeer (laatste jaar)

Omschrijving

Emissies naar lucht door het wegverkeer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijnstof, koolmonoxide)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, RVO, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

Emissieberekening op basis van activiteitsgegevens (voertuigkilometers, brandstofverbruik) en emissiefactoren.Zie verder het rapport Methods for calculating emissions from transport in NL (Klein, J., et al., 2018) (achter: Lucht / Verkeer en Vervoer / Methoderapporten Taakgroep Verkeer en Vervoer).

Basistabel

StatLine: Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen (CBS, 2018c)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffen, circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen.

Verschijningsfrequentie

In maart definitieve cijfers t-2; in augustus voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Methods for calculating emissions from transport in NL (Klein, J., et al., 2018).

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Emissies naar lucht door wegverkeer, 2017 (indicator 0130, versie 32 , 24 oktober 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.