Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Afval

Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1998 1999 2000
 
  miljoen kg
 
Totaal1) 555 783 1 497 1 458 1 745
           
Hergebruik/nuttige toepassing 70 159 278 283 339
Fysisch/chemische behandeling2) 120 158 601 532 627
Verbranden 202 256 246 290 389
Storten 163 210 372 353 390
           
Bron: VROM, LMA. RIVM/MC/okt02
1) Exclusief verontreinigde grond en scheepsafvalstoffen. Van de totale hoeveelheid gevaarlijk afval wordt vanaf 1998 ongeveer 20% in het buitenland verwerkt,
2) Fysisch/chemisch behandelen omvat verschillende bewerkingen, zoals ontgiften, neutraliseren en ontwateren. Deze zijn gericht op de scheiding van gevaarlijk afval in deelstromen die nuttig kunnen worden toegepast of met minder milieugevolgen kunnen worden verbrand of gestort. De resterende waterstroom wordt onder voorwaarden geloosd.

Ontwikkeling verwerking gevaarlijk afval

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 verdrievoudigd. Ruim eenderde van dit afval wordt nu fysisch/chemisch behandeld. Dit houdt de scheiding in van gevaarlijke afvalstoffen door middel van fysische of chemische processen. De deelstromen na scheiding kunnen worden hergebruikt, verbrand of geloosd (afgescheiden water na reiniging). Het verbranden van gevaarlijk afval gebeurt grotendeels in speciaal daarvoor bestemde ovens. Een toenemend deel wordt in het buitenland verbrand, bijvoorbeeld in cementovens. Het storten vindt plaats op speciaal daartoe ingerichte (delen van) stortplaatsen.

Methodiek

De totale hoeveelheid verwerkt gevaarlijk afval wijkt af van het totale aanbod gemeld gevaarlijk afval. Bij de bewerking van diverse stromen gevaarlijk afval is er sprake van het afscheiden van deelstromen en het mengen van stromen. In een aantal gevallen worden deze bewerkte afvalstoffen opnieuw gemeld. Verder treden voorraadverschillen op doordat afvalstoffen enige tijd opgeslagen worden voordat bewerking plaatsvindt.

Referenties

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2000 (indicator 0209, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.