Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de milieuthema's broeikaseffect, verzuring, vermesting en afval leveren de producenten de grootste bijdrage.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's verandering van klimaat (broeikaseffect), verzuring, vermesting als voor afval. Onder de categorie 'overige' vallen de milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Methodiek

De verhoudingen tussen consumenten en producenten wijken om twee redenen af van het doelgroepenbeleid van Nederland. De emissies als gevolg van transport zijn toegerekend aan de afzonderlijke economische activiteiten en consumenten. Van een afzonderlijke doelgroep Verkeer en Vervoer is dus geen sprake meer. Daarnaast worden de emissies door ingezetenen in het buitenland meegerekend. Ter illustratie: in 2001 bedroeg de CO2-emissie van ingezetenen in het buitenland 13% van de totale emissie door ingezetenen. Van de CO2-emissie door de Nederlands mobiele bronnen werd bijna 42% in het buitenland gegenereerd.

Referenties

  • CBS (2003). Nationale Rekeningen 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2003). De Nederlandse economie 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). NAMEA: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2002 (indicator 0213, versie 04 , 2 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.