Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2022

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 80 procent of meer de grootste bijdrage.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's Klimaatverandering en Verzuring als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Emissies en afval door de Nederlandse economie

De tabel bevat cijfers over emissies van schadelijke stoffen naar lucht voor zover die samenhangen met Nederlandse economische activiteiten (inclusief emissies van Nederlanders in het buitenland, exclusief emissies van niet-ingezetenen in Nederland). De uitstoot van deze stoffen wordt gerelateerd aan deze activiteiten. De emissies van stoffen die worden veroorzaakt door natuurlijke bronnen worden niet meegenomen, omdat de relatie met een economische activiteit ontbreekt.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's
Omschrijving
De bijdragen van consumenten en producenten aan de milieuthema's broeikaseffect, verzuring en afvalbeheer
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De korte onderzoekbeschrijving Milieurekeningen geeft informatie over de berekeningswijze.
Basistabel
De basistabellen zijn te vinden in de boom van StatLine bij Milieurekeningen (nationale rekeningen).
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2022 (indicator 0213, versie 22,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.