Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring, Vermesting en Afvalbeheer leveren de producenten de grootste bijdrage; respectievelijk 80%, 91%, 82% en 85%.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's Klimaatverandering, Verzuring, Vermesting als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen de milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Referenties

  • CBS (2006a). Nationale Rekeningen 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2006b). De Nederlandse economie 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2006a). Milieurekeningen 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.

Technische toelichting

Technische toelichting

De verdeling tussen consumenten en producenten in de NAMEA wijkt op twee punten af van die gebruikt wordt in het doelgroepenbeleid. De emissies als gevolg van transport zijn in de NAMEA toegerekend aan de afzonderlijke economische activiteiten en consumenten. Van een afzonderlijke doelgroep Verkeer en Vervoer is dus geen sprake meer. Daarnaast worden de emissies door ingezetenen in het buitenland meegerekend. Ter illustratie: in 2005 bedroeg de CO2-emissie van ingezetenen in het buitenland 10% van de totale emissie door ingezetenen. Van de CO2-emissie door Nederlands mobiele bronnen werd bijna 36% in het buitenland gegenereerd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). NAMEA: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2005 (indicator 0213, versie 07 , 9 februari 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.