Lokale leefomgeving

Geluid rondom Schiphol - de huidige situatie en het huidige beleid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Hier krijgt u een beeld van de huidige geluidssituatie rondom Schiphol. Welk gebied heeft de hoogste geluidbelasting? Welk beleid voert de overheid en worden de verschillende normen ook gehaald? Bovendien krijgt u inzicht in de veranderingen tussen 1993 en 2001.

Wat ziet u in het kaartbeeld?

In het kaartbeeld ziet u de contouren voor 2001 van de geluidbelasting, zoals die zijn berekend volgens een wettelijk vastgestelde methode, de zogenaamde 20 Ke- en 35 Ke-contouren. Ook ziet u de geluidszone (de beleidsnorm) waarbinnen overschrijding van de 35 Ke-waarde is toegestaan. Waar de 35 Ke-geluidcontour buiten de geluidszone komt, is de norm overschreden (zie de toelichting onder huidig beleid).Een geluidcontour is een lijn die punten verbindt met een gelijke geluidbelasting. Op diverse plaatsen 'doorsnijden' deze contouren stedelijke gebieden. Het aantal woningen binnen een contour, geeft een indruk van de geluidbelasting die het vliegverkeer veroorzaakt rondom de luchthaven. In totaal gaat het in 2001 om circa 12 000 woningen binnen de 35 Ke-contour, en 4 700 binnen de LAeq-nachtcontour.

Om een beter beeld te krijgen van de geluidbelasting die het vliegverkeer veroorzaakt in de wijdere omgeving van Schiphol, werd in het verleden ook het gebied binnen de 20 Ke-contour beschouwd.

Huidig beleid

Om de omwonenden van Schiphol te beschermen tegen het geluid van het vliegverkeer op Schiphol, zijn door de overheid normen vastgesteld voor de geluidbelasting van het vliegverkeer. Deze geluidsnormen hebben betrekking op de totale geluidbelasting in Kosteneenheden (Ke) en de nachtelijke geluidbelasting (LAeq-nacht) in decibellen (dB(A)). Voor de totale geluidbelasting geldt een norm van 35 Ke. Voor de nachtelijke geluidbelasting is de norm 26 dB(A) LAeq-nacht. Deze normen zijn omgezet naar geluidszones; gebieden rondom Schiphol waar de jaarlijkse geluidbelasting de waarde van 35 Ke respectievelijk 26 dB(A) LAeq-nacht mag overschrijden. Buiten deze gebieden mag de jaarlijkse geluidbelasting nergens hoger zijn dan de genoemde grenswaarden. Binnen de 35 Ke-zone liggen 15 100 woningen. Binnen de 26 dB(A) LAeq-nachtzone liggen 10 100 woningen. In theorie zijn dit dus de maximale aantallen woningen die jaarlijks met 35 Ke respectievelijk 26 dB(A) of meer, kunnen worden belast.

Werkelijke geluidbelasting - gemeten of berekend?

De werkelijke geluidbelasting wordt niet gemeten. Wettelijk is vastgelegd hoe de jaarlijkse geluidbelasting dient te worden berekend. Zo is er een voorschrift voor de totale geluidbelasting (de Kostenmethodiek) en een voorschrift voor de geluidbelasting door structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer (de LAeq-nacht-methodiek). De berekening houdt rekening met vele factoren zoals aantallen vliegtuigen per baan, grootte, type en ouderdom van vliegtuigen, tijden van opstijgen en landen en aanvliegroutes. Tot nog toe voert het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) deze berekeningen vrijwel altijd uit.

Toetsing huidig beleid

Jaarlijks worden de berekende 35 Ke- en de 26 dB(A) LAeq-nachtcontouren vergeleken met de vastgestelde geluidszones voor de totale, respectievelijk de nachtelijke geluidbelasting. Aan de geluidsnorm is voldaan als de geluidcontour volledig binnen de geluidszone blijft.

Maatregelen ter voorkoming van overlast binnen de geluidszones

Binnen de 35 Ke- en de 26 dB(A) geluidcontouren is de geluidbelasting het hoogst. Om slaapverstoring te voorkomen, hebben mensen, die binnen de 26 dB(A) nachtcontour wonen, recht op isolatie van de woning tegen geluid.

Andere kaartbeelden

De volgende situaties kunt u zelf instellen:

  • Met de kaarten voor de nachtelijke geluidbelasting (26 dB(A) LAeq-nacht en de geluidszone voor LAeq-nacht), krijgt u inzicht in de nachtelijke geluidbelasting en de overschrijding van de norm voor geluidbelasting in de nacht. Om een beter beeld te krijgen van de nachtelijke geluidbelasting, die het vliegverkeer veroorzaakt in de wijdere omgeving van Schiphol, werd in het verleden het gebied beschouwd, dat is begrensd door de 20 dB(A) LAeq-nachtcontour.
  • Met behulp van de kaarten '35 Ke-contour 2001' en '35 Ke-contour 1993' kunt u de veranderingen tussen 1993 en 2001 weergeven. Hierbij ziet u dat de contour van 2001 in het algemeen krapper is dan die in 1993. Uiteindelijk betekent dit dat het gebied blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 35 Ke is afgenomen en daarmee ook het aantal woningen (van 14 000 naar 12 000).
    Zie ook de indicator Geluidbelasting en aantal geluidbelaste woningen Schiphol, 1990-2002.
  • Hetzelfde kunt u doen voor de veranderde nachtsituatie tussen 1993 en 2001. Hierbij ziet u een zelfde beeld: de contouren worden krapper, het aantal woningen blootgesteld aan een geluidsniveau van 26 dB(a) LAeq is afgenomen.
  • U kunt ook de veranderde situatie door de komst van de vijfde baan van Schiphol in beeld brengen.Andere Schiphol voorbeelden in de interactieve atlas

Referenties

  • V&W/VROM/EZ (1995). PKB Schiphol en omgeving. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Economische Zaken, Sdu-DOP, Leiden.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Geluid rondom Schiphol - de huidige situatie en het huidige beleid (indicator 0287, versie 03 , 7 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.