Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Overzicht van de opbrengsten van milieubestemmingsheffingen: heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu.

  198519901995199819992000 1)2001 1)20021)
          
  miljoen euro      
Afvalwater 2)49060884291494698010011037
w.v.Rijk4744443134343433
 provincies7186863131---
 water- en zuiveringsschappen3864787078708799649871025
 gemeenten493234-----
Rioolrechten142246457566615651683736
         
Geluidhinder burgerluchtvaart34766373941
         
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten        
Gemeenten 3)2713771 0091 1151 1491 2171 2771 346
Gemeenschappelijke regelingen510273337.  
        
Overschot dierlijk mest 1717121518117
Grondwaterheffing provincies 361011141517
Heffing/leges ontgrondingen provincies 5121...
Heffing nazorg stortplaatsen provincies    6142322
         
Bron: CBS.CBS/MC/okt02
1) Begrotingscijfer.
2) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
3) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Ontwikkeling opbrengst afvalstoffenheffing

De sterke stijging van de opbrengst aan afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door de introductie van gescheiden inzameling en de sterk gestegen verwerkingskosten. Vanaf 1996 vlakt de stijging van de opbrengst enigszins af, onder andere omdat diverse gemeenten een verschuiving aanbrachten in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen). Daarbij komt dat de cijfers vanaf 1999 niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Met ingang van 1999 worden de opbrengsten in verband met de inzameling van bedrijfsafval (voor gemeenten geen verplichte zorgtaak) niet meer in deze reeks opgenomen. De totale opbrengst komt dan ruwweg 140 miljoen euro lager te liggen. Behalve gestegen kosten van het rioolbeheer is de opbrengst gestegen omdat veel gemeenten een rioolrecht instelden waar ze deze voorheen niet hadden.

Methodiek

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten voor 1998, 1999 en 2000 zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2002 (indicator 0358, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.