Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2005 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen tot 3,8 miljard euro, oftewel met ruim 4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

 199019952000200320042005
       
 miljoen euro    
       
Waterverontreinigingsheffing 1)6408701003112911731197
w.v.Rijk464436303232
 Provincies85860000
 Water- en zuiveringsschappen478706967109911411165
 Gemeenten31340000
Rioolrechten246457656805831875
       
Geluidhinder burgerluchtvaart112436373348
       
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2)7141 0091 183140515131555
       
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies3634333436
       
Bron: CBS.CBS/MNC/feb07/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Opbrengst afvalstoffenheffing stabiliseert

De laatste jaren vlakt de stijging van de opbrengst enigszins af, onder andere doordat diverse gemeenten een verschuiving hebben aangebracht in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen). Daarbij komt dat vanaf 1999 de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Met ingang van dat jaar worden de opbrengsten in verband met de inzameling van bedrijfsafval (voor gemeenten geen verplichte zorgtaak) niet meer in deze reeks opgenomen. De totale opbrengst komt dan ruwweg 140 miljoen euro lager te liggen.

Meer gemeenten die rioolrecht heffen

De stijging van de opbrengsten wordt niet alleen veroorzaakt door de gestegen tarieven, maar ook omdat veel gemeenten een rioolrecht instelden waar ze deze voorheen niet hadden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen. Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006) geeft informatie over de methode waarop de hier gepresenteerde gegevens worden verzameld en berekend.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2005 (indicator 0358, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.