Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2007 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen met 5 procent tot 4,2 miljard euro.

 199019952000200420052006*2007*
        
 miljoen euro
        
Waterverontreinigingsheffing 1)6458701 0031 1731 1971 2221 287
w.v.Rijk46443632323730
 Provincies08600000
 Water- en zuiveringsschappen5997069671 1411 1651 1851 257
 Gemeenten03400000
Rioolrechten2464576508318861 0221 121
        
Geluidhinder burgerluchtvaart11243633485455
        
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten2)7141 0101 1831 5131 5551 6291 662
        
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies363434363531
        
Totaal1 6192 3672 9063 5843 7223 9624 156
w.v.Huishoudens1 1531 6622 0952 6932 7972 9523 134
 Bedrijven4667058118919251 0101 022
        
Bron: CBS.CBS/MNC/nov08/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Meer gemeenten heffen rioolrecht

In 2007 bedragen de opbrengsten uit milieuheffingen 4,2 miljard euro. Dit is 5 procent meer dan het jaar ervoor. Met name de opbrengsten uit rioolrechten stegen sterk tot 1,1 miljard euro. Deze toename wordt veroorzaakt door hogere tarieven en de invoering van rioolrechten in een aantal nieuwe gemeenten. De kosten voor gemeenten voor het onderhoud van de rioleringen lopen op omdat steeds meer rioolstelsels aan vervanging toe zijn.

Opbrengst afvalstoffenheffing stabiliseert

De stijging in de opbrengst van de afvalstoffenheffing vlakt de laatste jaren enigszins af. Dit komt onder andere doordat diverse gemeenten een verschuiving hebben aangebracht in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Opbrengsten van milieuheffingen
Omschrijving
Ontwikkeling van de opbrengst van de verschillende milieuheffingen. Uitsplisting van de totale opbrengst van milieuheffingen naar huishoudens en bedrijven.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving. Ook is informatie over de onderzoeksmethode te vinden in de publicatie Milieurekeningen 2007 (CBS, 2008a).
De totalen van de Milieuheffingen zijn ontleend aan cijfers van overheden (gemeenten, provincies en rijk) en berusten op directe waarneming. Binnen het systeem van de Nationale rekeningen van het CBS worden de verschillende heffingen toegedeeld aan verschillende bedrijfscategorieën en huishoudens.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Opbrengsten milieubelastingen, opbrengsten verwijderingsbijdragen.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006)
Milieurekeningen 2007 (CBS, 2008a)
Opmerking
De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting op basis van een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij de representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2007 (indicator 0358, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.