Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2008 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen met 3 procent tot ruim 4,2 miljard euro.

 199019952000200520062007*2008*
        
 miljoen euro
        
Waterverontreinigingsheffing 1)6458701 0031 1971 2221 2381 248
w.v.Rijk46443632373023
 Provincies08600000
 Water- en zuiveringsschappen5997069671 1651 1851 2081 225
 Gemeenten03400000
Rioolrechten246457650886 1 0141 0971 143
        
Geluidhinder burgerluchtvaart11243647545556
        
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2)7141 0101 1831 5551 6291 6941 775
        
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies363437353521
        
Totaal1 6192 3672 9063 7223 9544 1194 243
w.v.Huishoudens1 1531 6622 0952 7972 9613 1133 204
 Bedrijven4667058119259931 0061 039
 
Bron: CBS.CBS/CLO/jan10/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
NB. Voor 2007 en 2008 betreft het voorlopige cijfers.

Totale opbrengsten milieuheffingen 3 procent hoger

In 2008 bedragen de opbrengsten uit milieuheffingen ruim 4,2 miljard euro. Dit is 3 procent meer dan het jaar ervoor.

Opbrengsten uit afvalstoffenheffing en reinigingsrechten nemen aanzienlijk toe

Vooral de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, die worden geheven voor de inzameling en verwerking van vast afval, stegen sterk tot 1,8 miljard euro. De stijgende lijn van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zet daarmee door waarmee dit de grootste post van de milieuheffingen blijft.

Gemeenten heffen meer rioolrechten

Ook de opbrengsten uit rioolrechten zijn gestegen, en wel tot ruim 1,1 miljard euro. De laatste vier jaar zijn de rioolrechten gemiddeld met 8 procent per jaar toegenomen. Dit komt doordat de rioolrechten in deze periode door gemeenten extra zijn verhoogd om een kostendekkend niveau te kunnen houden. Gemeenten besteden het geld, behalve aan het onderhoud en de uitbreiding en vervanging van de riolen, vooral aan de afkoppeling van het regenwater.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Opbrengsten van milieuheffingen
Omschrijving
Ontwikkeling van de opbrengst van de verschillende milieuheffingen. Uitsplitsing van de totale opbrengst van milieuheffingen naar huishoudens en bedrijven.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving. Ook is informatie over de onderzoeksmethode te vinden in de publicatie Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009a).
De totalen van de Milieuheffingen zijn ontleend aan cijfers van overheden (gemeenten, provincies en rijk) en berusten op directe waarneming. Binnen het systeem van de Nationale rekeningen van het CBS worden de verschillende heffingen toegedeeld aan verschillende bedrijfscategorieën en huishoudens.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Opbrengsten milieubelastingen, opbrengsten verwijderingsbijdragen
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006)
Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009a)
Opmerking
De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto. Dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting op basis van een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij de representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2008 (indicator 0358, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.