Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen.

 19901995200020012002* 1)2003* 1)
       
 miljoen euro    
Afvalwater2)6088429801 0011 0371 089
w.v.Rijk444436343332
 Provincies8686----
 water- en       
 zuiveringsschappen4787079649871 0251 079
 Gemeenten3234----
Rioolrechten246457656701785797
 
Geluidhinder burgerluchtvaart4735434345
       
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Gemeenten3)3771 0091 2191 2301 3461 450
Gemeenschappelijke       
regelingen1027424447.
       
Overschot dierlijk mest1717181177
Grondwaterheffing provincies3614151614
Heffing en leges       
ontgrondingen provincies510111
Heffing nazorg       
stortplaatsen provincies  21262220
       
Bron: CBS.CBS/MC/sep03/0358
1) Begrotingscijfer.
2) Na aftrek van onderlinge overdrachten..
3) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Opbrengst afvalstoffenheffing neemt nog steeds toe

De sterke stijging van de opbrengst uit de afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door de introductie van gescheiden inzameling en de sterk gestegen verwerkingskosten. Vanaf 1996 vlakt de stijging van de opbrengst enigszins af, onder andere omdat diverse gemeenten een verschuiving aanbrachten in hun belastingmix. Tegenover lagere afvalheffingen staan hogere onroerend zaak belastingen. Daarbij komt dat vanaf 1999 de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Met ingang van dat jaar worden de opbrengsten in verband met de inzameling van bedrijfsafval, voor gemeenten geen verplichte zorgtaak, niet meer in deze reeks opgenomen. De totale opbrengst komt dan ruwweg 140 miljoen euro lager te liggen.

Meer gemeenten die rioolrecht heffen

De stijging van de opbrengsten wordt niet alleen veroorzaakt door de gestegen tarieven, maar ook omdat veel gemeenten een rioolrecht instelden waar ze deze voorheen niet hadden.

Technische toelichting

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten voor 1998, 1999 en 2000 zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.

Bronnen

  • CBS (1998). Kosten en financiering van het milieubeheer, 1995-1996. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002). Statline. Milieuheffingen en belastingen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2003 (indicator 0358, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.