Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2006 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen met ruim 6 procent tot 3,9 miljard euro.

 199019952000200420052006
       
 miljoen euro    
       
Waterverontreinigingsheffing 1)6458701 0031 1731 1971 263
w.v.Rijk464436323237
 Provincies0860000
 Water- en zuiveringsschappen5997069671 1411 1651 226
 Gemeenten0340000
Rioolrechten2464576508318751 022
       
Geluidhinder burgerluchtvaart112436334854
       
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2)7141 0101 1831 5131 5551 572
       
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies3634343640
       
Totaal1 6192 3672 9063 5793 7113 951
w.v.Huishoudens1 1531 6622 0952 6932 7862 930
 Bedrijven4667058118869251 021
       
Bron: CBS.CBS/MNC/sept07/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Meer gemeenten heffen rioolrecht

In 2006 bedragen de opbrengsten uit milieuheffingen 3,9 miljard euro. Dit is ruim 6 procent meer dan het jaar ervoor. Met name de opbrengsten uit rioolrechten stegen sterk tot 1,0 miljard euro. Deze toename wordt veroorzaakt door hogere tarieven en de invoering van rioolrechten in een aantal nieuwe gemeenten. De kosten voor gemeenten voor het onderhoud van de rioleringen lopen op omdat steeds meer rioolstelsels aan vervanging toe zijn.

Opbrengst afvalstoffenheffing stabiliseert

De laatste jaren vlakt de stijging van de opbrengst afvalstoffenheffing enigszins af, onder andere doordat diverse gemeenten een verschuiving hebben aangebracht in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen. Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006a) geeft informatie over de methode waarop de hier gepresenteerde gegevens worden verzameld en berekend. In de publicatie Milieurekeningen 2005 (CBS, 2006b) worden de cijfers verder toegelicht.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2006 (indicator 0358, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.