Opbrengsten van milieuheffingen, 1987-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. Na een kleine daling in 2009, stegen de opbrengsten uit milieuheffingen in 2010 met 3 procent tot 4,3 miljard euro.

Totale opbrengsten milieuheffingen licht gestegen

In 2010 bedragen de opbrengsten uit milieuheffingen 4,3 miljard euro (voorlopig cijfer). De opbrengsten zijn daarmee 3 procent hoger dan het jaar ervoor. De stijging wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten van voornamelijk de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, maar ook van de waterverontreinigingsheffing en de rioolheffing en rioolrechten. De lokale overheid is verantwoordelijk voor de heffing van het merendeel van de milieubestemmingsheffingen.

Opbrengsten uit gemeentelijke afvalstoffenheffing verder gestegen

De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, die door gemeenten worden geheven voor de inzameling en verwerking van vast afval, stegen in 2010 met 2,9 procent tot 1,8 miljard euro (voorlopig cijfer). De stijgende lijn van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zet daarmee door waarmee dit de grootste post van de milieuheffingen blijft.

Waterschappen heffen meer waterverontreinigingsheffing

In 2010 inden de waterschappen 1,1 miljard euro aan waterverontreinigingsheffing, hetgeen een toename van 3,3 procent is ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt een klein deel van de waterverontreinigingsheffing geïnd door het Rijk. In 2010 bedroeg de opbrengst van de waterverontreinigingsheffing van het Rijk 20 miljoen euro. Dat is 5 miljoen euro, of wel 33 procent meer dan in 2009.

Opbrengsten rioolheffing en rioolrechten stijgen minder hard

De opbrengsten uit rioolheffing en rioolrechten zijn in 2010 met 3,9 procent gestegen tot bijna 1,3 miljard euro (voorlopig cijfer). In vergelijking, in 2009 was de stijging nog 7,1 procent. Sinds 2005 zijn de rioolrechten door gemeenten extra verhoogd om een kostendekkend niveau te kunnen houden. Inmiddels zijn de meeste gemeenten in staat om de kosten voor het onderhoud en de uitbreiding en vervanging van riolen compleet uit de opbrengsten van de rioolrechten te betalen. De opbrengsten uit deze heffing hoeven daarom niet meer noodzakelijkerwijs zoveel te stijgen als dat dat in voorgaande jaren het geval was.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Opbrengsten van milieuheffingen
Omschrijving
Ontwikkeling van de opbrengst van de verschillende milieuheffingen. Uitsplitsing van de opbrengst van deze heffingen naar huishoudens, bedrijven en niet-ingezetenen van Nederland. Voor 2009 en 2010 betreft het voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving. Ook is informatie over de onderzoeksmethode te vinden in de publicatie Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009).
De totalen van de Milieuheffingen zijn ontleend aan cijfers van overheden (gemeenten, provincies en rijk) en berusten op directe waarneming.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Binnen het systeem van de Nationale rekeningen van het CBS worden de milieuheffingen toegedeeld aan verschillende bedrijfscategorieën, huishoudens en niet-ingezetenen van Nederland.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto. Dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting op basis van een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij de representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Opbrengsten van milieuheffingen, 1987-2010 (indicator 0358, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.