Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 201 t/m 300 van de 454

 1. Stikstofoxiden in lucht, 1992-2020

  Indicator | 19 oktober 2022

  De gemiddelde gemeten concentratie van stikstofoxiden (NOx) op regionale stations bedroeg in 2020 15 µg/m³ (uitgedrukt als stikstofdioxide, NO2). In steden liepen de gemiddelde… meer

 2. Investeringen in de bouw, 1995-2021

  Indicator | 18 oktober 2022

  De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2021 met 3,6 procent… meer

 3. Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2021 een groei van 5,2 procent zien. In 2021 kwamen er 232 duizend banen bij… meer

 4. Nationale rekeningen (toelichting)

  Indicator | 18 oktober 2022

  De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als… meer

 5. Windvermogen in Nederland, 1990-2021

  Indicator | 18 oktober 2022

  De capaciteit van de windmolens nam in 2021 toe met 15 procent. Deze toename komt volledig door de toename van windmolens op land. Op zee zijn er in 2021 geen nieuwe windparken… meer

 6. Smog in Nederland, 1990-2021

  Indicator | 3 oktober 2022

  Smog komt in Nederland niet vaak voor. In totaal zijn in 2021 op vijf dagen de drempelwaarden voor matige smog overschreden. Op drie dagen als gevolg van te hoge fijn stof (PM10)… meer

 7. Energieverbruik per energiedrager, 1990-2021

  Indicator | 19 oktober 2022

  Het Nederlandse energieverbruik is in 2021 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het verbruik nam met 2,6 procent toe. Hoewel in 2021 het verbruik was toegenomen, was er wel… meer

 8. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2021

  Indicator | 21 september 2022

  De NOVI noemt het belang van archeologische monumenten, gebouwde of aangelegde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, en (genomineerde) werelderfgoederen en… meer

 9. Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  Van de zestien soorten amfibieën in Nederland worden er acht vermeld op bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn en drie op bijlage V. Vijf soorten hebben een… meer

 10. Trend van amfibieën, 1997-2021

  Indicator | 15 september 2022

  De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme… meer

 11. Reptielen van de Habitatrichtlijn, 1994-2021

  Indicator | 5 oktober 2022

  Gladde slang, muurhagedis en zandhagedis zijn beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn omdat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. De muurhagedis en de zandhagedis zijn… meer

 12. Trend van reptielen, 1990-2021

  Indicator | 5 oktober 2022

  Reptielen zijn sinds het begin van de aantalsmonitoring in 1994 gemiddeld vooruitgegaan in populatieomvang; de laatste 12 jaren is de trend stabiel. Ook in verspreiding zijn… meer

 13. Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2022

  Indicator | 5 oktober 2022

  Trekvissen konden vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn een… meer

 14. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2021

  Indicator | 14 september 2022

  Meer dan de helft van de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad vindt sinds 2012 plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

 15. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 14 september 2022

  In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt.… meer

 16. Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

  Indicator | 8 september 2022

  De bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de spits (tussen 7:00-9:00u) is gemiddeld ruim 60 procent lager dan de bereikbaarheid per auto. In de daluren (12:00-14:00u) neemt… meer

 17. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  In de reserveringsgebieden in het Rijnstroomgebied in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2021 buiten bestaand bebouwd… meer

 18. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2021

  Indicator | 12 september 2022

  In de periode 2000 - 2021 is in het rivierbed van Rijn en Maas is in het niet stroomvoerende deel het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3.405… meer

 19. Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen… meer

 20. Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2008-2020

  Indicator | 8 september 2022

  De uitgaven voor wegaanleg groeiden tussen 2008 en 2010 om daarna tot 2017 sterk af te nemen; De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen laten vanaf 2011 een stijgende lijn… meer

 21. Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021

  Indicator | 7 september 2022

  Het grootste deel van de energiedragers ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Hiervan wordt meer dan driekwart uitgevoerd. Het meeste aardgas dat wordt verbruikt komt… meer

 22. Vermogens- en inkomensongelijkheid, 2011- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  De vermogensongelijkheid tussen huishoudens varieert met name door bewegingen op de woningmarkt. In de periode 2011-2014 was sprake van een stijgende vermogensongelijkheid waarna… meer

 23. Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het gebruik van de trein groeide tussen 2010 en 2019 met ongeveer 18%, van 17 miljard kilometer in 2010 tot 20,3 miljard kilometer in 2019. Deze groei geldt voor NS en regionale… meer

 24. Woningen in buisleidingstroken, 2000-2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen binnen buisleidingstroken lag in de gehele periode 2000 - 2021 vrijwel constant rond de 240. In het laatste datajaar 2021 is de bebouwing in indicatieve tracés… meer

 25. Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, 2000-2021

  Indicator | 8 september 2022

  Tussen 2000 en 2021 is het rijkswegennet uitgebreid met 646 kilometer weglengte; dat is een toename van 13 procent. Feitelijk is de uitbreiding nog iets groter, omdat in dezelfde… meer

 26. Fietsgebruik, 2000- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal afgelegde fietskilometers is tussen 2000 en 2019 met 23% toegenomen. In 2019 werd ongeveer 16 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Als gevolg van de COVID-19… meer

 27. Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2021

  Indicator | 8 september 2022

  De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf… meer

 28. Woningen in indicatieve zones hoogspanningslijnen, 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen in indicatieve zones langs bovengrondse hoogspanningslijnen waar mogelijk ruimtelijke beperkingen gelden is tussen 2000 en 2016 met 9.232 toegenomen. In de… meer

 29. Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2012- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar het planologisch beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die de… meer

 30. Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden

  Indicator | 8 september 2022

  In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval, 4,6% minder dan in 2020. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2021 echter 50% lager. De… meer

 31. Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2020

  Indicator | 14 september 2022

  De uitbreiding van bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de… meer

 32. Punctualiteit van de trein, 2014-2021

  Indicator | 8 september 2022

  De reizigerspunctualiteit op het hoofdrailnet van NS laat vanaf 2015 een stijgende lijn zien. Werd in 2015 nog een percentage van 91% gerealiseerd, in 2021 is dat toegenomen naar… meer

 33. Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2020 met 12% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij multimodaal ontsloten… meer

 34. Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  Tussen 2002 en 2008 steeg de toegevoegde waarde van zeehaven gerelateerde activiteiten constant, maar in 2009 daalde die als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012… meer

 35. Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal multimodale vervoersknooppunten (stations en/of metro/sneltramhaltes nabij autosnelwegafritten) is in de periode 1996-2020 landelijk met 23 procent toegenomen (van 128… meer

 36. Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2020 met bijna 40% toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en… meer

 37. Energieverbruik per sector, 1990-2021

  Indicator | 30 augustus 2022

  Het Nederlandse energieverbruik schommelt al jaren tussen 3000 en 3500 PJ. Alleen in 2020 was het energieverbruik zelfs onder de 3000 PJ. In 2021 gaat het om een verbruik van 3024… meer

 38. Marktaandeel Nederlandse zeehavens, 2002-2020

  Indicator | 26 augustus 2022

  Het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens gezamenlijk in de overslag in de Hamburg-Le Havre range was tussen 2002 en 2016 vrijwel stabiel met waarden tussen 44 en 48 procent.… meer

 39. Fysisch-chemische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 18 augustus 2022

  De algemene fysisch-chemische waterkwaliteit volgens de KRW is voor de meeste wateren onvoldoende. Een goede fysisch-chemische waterkwaliteit wordt in 41% van de wateren gehaald.… meer

 40. Kwaliteit specifieke verontreinigende stoffen KRW, 2021

  Indicator | 4 oktober 2022

  De kwaliteit van het oppervlaktewater op basis van de voor de Nederlandse wateren specifieke verontreinigende stoffen voldoet in 0,4% van de waterlichamen aan de normstelling. Een… meer

 41. Chemische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 4 oktober 2022

  De chemische waterkwaliteit oftewel de chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet in 9% van de waterlichamen. De chemische waterkwaliteit wordt in de KRW-beoordeling… meer

 42. Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990- 2020

  Indicator | 18 augustus 2022

  De natuurkwaliteit van waterplanten is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 30 jaar is de kwaliteit licht, maar niet significant… meer

 43. Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990- 2020

  Indicator | 18 augustus 2022

  De natuurkwaliteit op basis van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2020 is… meer

 44. Waterkwaliteit KRW, 2022

  Indicator | 18 augustus 2022

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste waterkwaliteit volgens de KRW beoordeling. De chemische kwaliteit voldoet meestal niet en de ecologische kwaliteit is matig,… meer

 45. Biologische waterkwaliteit KRW, 2021

  Indicator | 13 februari 2023

  De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de KRW-beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld op basis van het voorkomen van… meer

 46. Nationale parken, 2022

  Indicator | 17 augustus 2022

  Nederland heeft 21 nationale parken ingesteld met als doel de natuur duurzaam in stand te houden en kenmerkende natuurwaarden verder te ontwikkelen. Hiermee volgt Nederland een… meer

 47. Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2020

  Indicator | 3 augustus 2022

  Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in… meer

 48. Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2020

  Indicator | 16 augustus 2022

  In 2020 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 10.949 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Grootschalig vermogen (van… meer

 49. Interconnectiecapaciteit elektriciteit, 2015- 2021

  Indicator | 29 juli 2022

  Voor de uitwisseling van elektriciteit heeft Nederland verbindingen met Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. In de periode 2015 tot met 2021… meer

 50. Index Natuur en Landschap

  Indicator | 23 februari 2023

  De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies… meer

 51. Trends in kwaliteit van landnatuur en water, 1990- 2020

  Indicator | 12 juli 2022

  Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. Sinds 1990 stijgt de natuurkwaliteit van zoet oppervlaktewater licht. De daling van de gemiddelde… meer

 52. Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

  Indicator | 28 juni 2022

  Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk… meer

 53. Trend van vogels in stedelijk gebied, 2007-2020

  Indicator | 24 juni 2022

  De gezamenlijke trend van 83 voorkomende vogelsoorten in stedelijk gebied daalt licht. Het gaat hierbij vooral om soorten van het groene milieu. Watervogels en de slechtvalk gaan… meer

 54. Productie van drinkwater, 1950-2020

  Indicator | 15 juni 2022

  De drinkwaterproductie is na een periode van dalende en constante jaren de laatste jaren weer aan het stijgen. Dit komt door bevolkingstoename en economische groei, maar ook door… meer

 55. Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De… meer

 56. Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

  Indicator | 14 juni 2022

  In 2020 kwam 13.3 miljoen ton niet-.gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het voorgaande jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in… meer

 57. Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland… meer

 58. Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste… meer

 59. Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

  Indicator | 14 juni 2022

  De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales is in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. De hoeveelheid daalde van 1084 naar 444 kiloton. De daling is merendeels… meer

 60. Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak

  Indicator | 28 maart 2023

  In 2020 kwam 13,3 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie.… meer

 61. Stikstofdepositie, 1990-2020

  Indicator | 9 juni 2022

  De depositie van stikstof bedroeg in 2020, gemiddeld over Nederland 1490 mol stikstof per ha (mol N/ha). De stikstofdepositie is met circa 45 procent afgenomen sinds 1990. Vanaf… meer

 62. Landvoetafdruk, 1990-2019

  Indicator | 7 juni 2022

  De hoeveelheid land die nodig is om in de Nederlandse consumptie (van burgers en overheid) te voorzien wordt ook wel de landvoetafdruk genoemd; deze wordt geschat op ongeveer… meer

 63. Trend van zoetwatervissen, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  De gemiddelde trend in verspreiding van zoetwatervissoorten nam sinds 1990 enigszins toe, maar neemt in de laatste jaren weer af. … meer

 64. Ozon in lucht en vegetatie, 1990-2021

  Indicator | 30 mei 2022

  Ozonwaarden voor de bescherming van de vegetatie liggen in Nederland ruim onder de vijf-jaargemiddelde richtwaarde, maar nog niet onder de jaargemiddelde richtwaarde voor de lange… meer

 65. Bebouwing in het landelijk gebied, 2018

  Indicator | 16 mei 2022

  Per saldo neemt het areaal gebouwen in Nederland toe. De totale hoeveelheid gebouwen en kassen buiten de bebouwde kom bedroeg in monitoringsjaar 2018 ongeveer 359 miljoen vierkante… meer

 66. Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021

  Indicator | 4 mei 2022

  In 2021 was er, van de 44 operationele ozon meetstations, één station met 10 overschrijdingsdagen van de richtwaarde van ozon ter bescherming van de gezondheid. Dit was het… meer

 67. Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020

  Indicator | 14 april 2022

  In 2020 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten. … meer

 68. Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020

  Indicator | 14 april 2022

  De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering. … meer

 69. Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010- 2020

  Indicator | 29 maart 2022

  Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven… meer

 70. Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

  Indicator | 5 december 2022

  Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren waren… meer

 71. Dagvlinders van graslanden, 1992-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Vanaf 1992 fluctueert de populatietrend van graslandvlinders; in de laatste twaalf jaar is er sprake van een matige afname. In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld… meer

 72. Bijensterfte in Nederland, 2006- 2021

  Indicator | 18 maart 2022

  De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2021 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en… meer

 73. Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008- 2020

  Indicator | 21 maart 2022

  Nederlanders woonden in 2020 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt, gemeten over de autoweg. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen (slager, bakker en… meer

 74. Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties en gebruiksfuncties, 2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Op 31 december 2020 waren er bijna 8 miljoen woningen in Nederland. Daarnaast stonden er bijna 1,2 miljoen niet-woningen, waaronder kantoren, winkels en zorginstellingen. 'Overig… meer

 75. Purperslak en aangroeiwerende verven, 1960-2021

  Indicator | 28 februari 2022

  Door de afname van de hoeveelheid tributyltin in het water, een stof in aangroeiwerende verven, is de populatie van de purperslak in de Oosterschelde hersteld. In de Westerschelde… meer

 76. Nitraat in grondwater onder landbouwgrond, 1984-2019

  Indicator | 13 september 2023

  De concentratie van nitraat in ondiep grondwater is in zandgebieden in de periode 1997-2019 gemiddeld voor alle meetpunten met de helft gedaald tot minder dan 20 mg/l. Deze afname… meer

 77. Benzo[a]pyreen in lucht, 1990-2019

  Indicator | 6 april 2022

  De jaargemiddelde gemeten concentraties van benzo[a]pyreen (B[a]P) in de lucht liggen vanaf de vroege jaren negentig onder de Europese streefwaarde van 1 ng/m3. De gemeten… meer

 78. Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020

  Indicator | 13 januari 2022

  Zevenenvijftig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en… meer

 79. Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 22 maart 2023

  Door de COVID-19 pandemie daalde de netwerkkwaliteit van Schiphol in 2020 zeer sterk: de verschillende maten van connectiviteit voor Schiphol namen af met 54 tot 83 procent. In… meer

 80. Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 15 december 2021

  Rond Schiphol gelden restricties voor woningbouw. Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol geeft met gebieden aan waar welke restricties gelden. In de gebieden met de grootste… meer

 81. Geluidhinder Schiphol, 2004- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de corona-pandemie nam het aantal vluchten op Schiphol met bijna de helft af. Daardoor nam de berekende ernstige hinder af met 65% en de ernstige slaapverstoring met 57% ten… meer

 82. Geluidhinder en woningbouw rond regionale luchthavens, 2010- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de ongekende terugval van het aantal passagiersvluchten was de ernstige hinder in 2020 bij alle regionale luchthavens van nationale betekenis lager dan in 2018. Maar de afname… meer

 83. Aandeel grote vissen in de Noordzee, 1983- 2017

  Indicator | 26 november 2021

  In de Noordzee is na een jaren sterke achteruitgang sinds het jaar 2000 het aandeel grote vissen weer toegenomen. … meer

 84. Zoogdieren van de Habitatrichtlijn, 1992-2020

  Indicator | 23 november 2021

  Er staan veel zoogdiersoorten op de Habitatrichtlijn. De meeste van die soorten gaan in de laatste 12 jaar vooruit, maar de staat van instandhouding is daarmee nog niet altijd… meer

 85. Staat van instandhouding en trends soorten en habitattypen Vogel- en Habitatrichtlijn, 2013-2018

  Indicator | 18 november 2021

  In Nederland heeft ca. 90% van de habitattypen een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Ongeveer een kwart van de habitatrichtlijnsoorten verkeert in een gunstige… meer

 86. Bodemfauna Noordzee en bodemvisserij, 2016- 2019

  Indicator | 18 november 2021

  De bodemfauna van de Noordzee wordt sterk beïnvloed door de bodemvisserij. De intensiteit en footprints voor verschillende vistuigen in de bodemvisserij zijn in kaart gebracht.… meer

 87. Gebiedsgrootte natuurgebieden op het land, 1990-2019

  Indicator | 15 november 2021

  Door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland zijn tussen 1990 en 2019 natuurgebieden vergroot en met elkaar verbonden. De grote gebieden betreffen met name bosgebieden en… meer

 88. Vegetatie van wegbermen 1999-2018

  Indicator | 15 november 2021

  In de bermen van rijks- en overige wegen nemen bomen, struiken en ruigtesoorten toe, ondanks het beheer om dat te voorkomen.… meer

 89. Vogels in het Waddengebied, 1990-2020

  Indicator | 8 november 2021

  In Nederland zijn de doortrekkende en overwinterende watervogels in het Waddengebied gemiddeld toegenomen in het laatste decennium van de vorige eeuw, maar daarna zijn de aantallen… meer

 90. Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2020

  Indicator | 29 oktober 2021

  De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990. … meer

 91. Fijn stof (PM10) in lucht, 1992-2020

  Indicator | 25 oktober 2021

  De Europese grenswaarden voor fijn stof concentraties zijn sinds 2006 niet overschreden op de meetlocaties in Nederland. Daarentegen geven modelberekeningen aan dat lokaal nog wel… meer

 92. Zware metalen in lucht, 1994-2019

  Indicator | 30 september 2021

  De afgelopen vijftwintig jaar zijn de jaargemiddelde concentraties van arseen, cadmium en lood in de lucht van Nederland gedaald en blijven ver onder de Europese richtwaarden voor… meer

 93. Verduurzaming van handelsketens 1985-2018

  Indicator | 30 september 2021

  Het marktaandeel van geïmporteerde (agro)grondstoffen met duurzaamheidskeurmerk, is in de afgelopen decennia substantieel gestegen.… meer

 94. Gebruik van antibiotica en gemeten resistentie in de veehouderij, 1999- 2020

  Indicator | 29 september 2021

  Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen. Na de snelle daling van het gebruik is deze afgevlakt. Veelvuldig gebruik van antibiotica leidt tot… meer

 95. Lokale luchtverontreiniging

  Indicator | 15 september 2021

  De stikstofdioxide (NO2) grenswaarde werd in Nederland in 2019 zeer beperkt overschreden. De grootste overschrijdingen liggen in de binnenstad van Amsterdam en Arnhem. Ook de fijn… meer

 96. Herkomst fijn stof (PM10 en PM2,5)

  Indicator | 14 september 2021

  Het verklaarde deel van de fijnstofconcentratie (PM10) kon voor 2020 en gemiddeld over Nederland voor 23% aan Nederlandse bronnen worden toegeschreven. Voor het fijnere deel van… meer

 97. Externe veiligheid rond regionale luchthavens, 2010-2018

  Indicator | 30 augustus 2021

  De externe veiligheid rond luchthavens beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Voor een aantal jaren beschrijft… meer

 98. Geluidsbelasting rondom regionale luchthavens, 2010 en 2018

  Indicator | 30 augustus 2021

  Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er uitziet rond de luchthavens bij Groningen, Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. De… meer

 99. Externe veiligheid rond Schiphol, 2000-2018

  Indicator | 30 augustus 2021

  De externe veiligheid rond Schiphol beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Risicocontouren op de kaart… meer

 100. Geluidsbelasting rond Schiphol, 2000-2018

  Indicator | 30 augustus 2021

  Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er rondom Schiphol uitziet. Door de ligging van de startbanen en de woonkernen, die zoveel mogelijk… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.