Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 51 t/m 75 van de 457

 1. Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 telt Nederland 76 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4600 hectare meer als het jaar ervoor. Lag het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd… meer

 2. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 14 april 2022

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 3. Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020

  Indicator | 14 april 2022

  In 2020 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten. … meer

 4. Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020

  Indicator | 14 april 2022

  De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering. … meer

 5. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2021

  Indicator | 13 april 2022

  Per 1 januari 2022 telde Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 6. Milieudruk door consumptie, 1995-2020

  Indicator | 12 april 2022

  De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en overheden is de afgelopen twee decennia gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht (4%). Voor 2021… meer

 7. Windturbines op land en op zee, 1990- 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2144 eind 2020. In 2020 nam het aantal op land toe, doordat het aantal nieuw gebouwde… meer

 8. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot,… meer

 9. Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010- 2020

  Indicator | 29 maart 2022

  Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven… meer

 10. Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

  Indicator | 29 maart 2022

  Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren waren… meer

 11. Living Planet Index Nederland, 1990-2020

  Indicator | 28 maart 2022

  Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 5% toegenomen. De laatste twaalf jaar daalt de trend enigszins. … meer

 12. Trend van boerenlandvogels, 1915-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan. … meer

 13. Fauna van het land, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan. … meer

 14. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

 15. Dagvlinders van graslanden, 1992-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Vanaf 1992 fluctueert de populatietrend van graslandvlinders; in de laatste twaalf jaar is er sprake van een matige afname. In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld… meer

 16. Nutri├źntenoverschotten in de landbouw, 1970-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2020 is het overschot van stikstof in de landbouw met 20 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 17. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 18. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2020 met 36 procent gedaald. In 2020 was het overschot hoger dan in 2019, door verschillende… meer

 19. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008-2020

  Indicator | 21 maart 2022

  De Nederlandse broeikasgasvoetafdruk was in 2020 13,0 ton CO2-equivalenten. Dit is ruim 3,2 ton per inwoner (bijna 20 procent) lager dan in 2019. In 2008 was de uitstoot van… meer

 20. Bijensterfte in Nederland, 2006- 2021

  Indicator | 18 maart 2022

  De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2021 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en… meer

 21. Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  In 2020 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 124 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 12,9 procent minder dan in 2019. 92,6… meer

 22. Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008- 2020

  Indicator | 21 maart 2022

  Nederlanders woonden in 2020 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt, gemeten over de autoweg. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen (slager, bakker en… meer

 23. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2020 landelijk 77 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 92 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

 24. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2022

  Indicator | 17 maart 2022

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

 25. Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2020

  Indicator | 28 maart 2022

  De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.