Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren bijna uitsluitend geleverd door de Handel, diensten en overheid.

  1980 1990 1995 2000 2002* 2003* Aandeel 2003* in totaal
               
  miljard euro         %
Bruto toegevoegde waarde1)              
Totaal 160,7 243,2 302,2 402,3 445,2 454,3 100
Land- en tuinbouw2) 5,9 9,9 9,6 10,0 9,7 9,8 2,2
Industrie 29,2 45,1 54,1 64,1 65,6 66,3 14,6
Energievoorziening3) 12,4 11,7 13,3 17,3 19,9 21,1 4,6
Handel, diensten en overheid4) 93,0 147,7 193,2 266,5 300,5 308,9 68,0
Bouw 10,9 13,5 15,2 21,3 24,2 24,2 5,3
Overig 9,4 15,3 16,8 23,1 25,4 23,9 5,3
               
  x 1 000 arbeidsjaren       %
Werkgelegenheid              
Totaal . 5 441 5 663 6 423 6 501 6 439 100
Land- en tuinbouw2) . 245 237 236 225 218 3,4
Industrie . 1 044 962 972 940 912 14,2
Energievoorziening3) . 54 50 43 41 40 0,6
Handel, diensten en overheid4) . 3 684 3 998 4 695 4 811 4 800 74,5
Bouw . 414 416 478 484 469 7,3
Overig5)              
               
Bron: CBS (2004a, b). CBS/MC/sep04/0002
1) Is gelijk aan het bruto binnenlands product in marktprijzen.
2) Inclusief bosbouw en visserij.
3) Inclusief delfstoffenwinning en waterleidingbedrijven.
4) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.
5) Geen werkgelegenheidscijfers omdat deze categorie uit posten bestaat die niet in de Nationale rekeningen worden verdeeld, toegerekende BTW, belastingen en subsidies op invoer en toegerekende bankdiensten.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren bijna geheel verantwoordelijk voor de toename van de totale bruto toegevoegde waarde.

Afname in werkgelegenheid in 2003

Uit de voorlopige cijfers van 2003 blijkt dat sinds jaren een afname is opgetreden in de werkgelegenheid van bijna 1%. Bij de sectoren landbouw, industrie en energie was hier al langer sprake van, maar bij de bouw en de handel, diensten en overheid treedt deze afname voor het eerst op.

Referenties

  • CBS (2004a). StatLine: Macro-economie. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2004b). De Nederlandse economie 2002. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002b) en op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen voor het milieubeleid, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De gereviseerde cijfers voor de bruto toegevoegde waarde zijn inmiddels beschikbaar vanaf 1969.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2003 (indicator 0002, versie 05 , 13 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.