Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Uit voorlopige cijfers over 2011 blijkt dat de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie met 1,2 procent is gegroeid. De werkgelegenheid, die meestal met enige vertraging op veranderingen in de economische ontwikkeling reageert, is met 0,5 procent toegenomen.

Lichte groei in 2011

Uit voorlopige cijfers blijkt over 2011 dat de bruto toegevoegde waarde (in basisprijzen) van de Nederlandse economie met 1,2 procent is gegroeid. Binnen het jaar waren vooral de groeicijfers over het eerste kwartaal veelbelovend. Echter het aanhoudende wantrouwen ten opzichte van de kredietwaardigheid van veel Europese overheden gooide roet in het eten. In veel Europese economieën nam de groei hierdoor in de tweede helft van het jaar af. Nederland kwam in het derde en vierde kwartaal zelfs in een recessie terecht.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Na de krimp in 2009 door de economische crisis heeft deze doelgroep zich in 2010 en 2011 licht hersteld. In 2011 is zijn bruto toegevoegde met 1,2 procent toegenomen. De industrie zag zijn toegevoegde waarde met 3,5 procent toenemen. De bouw kende aan het begin van het jaar een opleving, maar de groei liep in de rest van 2011 sterk terug. Per saldo groeide de toegevoegde waarde met 4,5 procent. Dit is bij lange niet voldoende om de sterke verliezen in 2009 en 2010 te compenseren. (CBS, 2011b).
Nationale rekeningen (toelichting)

Kleine toename werkgelegenheid in 2011

Uit de voorlopige cijfers van 2011 blijkt dat er een toename van de werkgelegenheid was van 0,5 procent ten opzichte van het voorliggende jaar. Deze toename in 2011 is vrijwel gelijk aan de daling van het arbeidsvolume in 2010. De toename komt overeen met 34 duizend arbeidsjaren. Alleen bij de handel, diensten en overheid is de werkgelegenheid in 2011 gestegen. Bij alle andere sectoren is er als gevolg van de economische crisis in 2009 en 2011 sprake van een daling of gelijkblijvende werkgelegenheid. De arbeidsmarkt reageert meestal met enige vertraging op veranderingen in de economische ontwikkeling. Bovendien zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt vaak relatief wat kleiner dan de veraaderingen in de economische groei. Dat gold ook de laatste jaren. In 2009 kromp de economie met 3,3 procent en de werkgelegenheid met maar 1,1 procent. In 2010 groeide de economie alweer met 1,8 procent maar liep de werkgelegenheid nog met 0,6 procent terug. Pas toen in 2011 de economie wederom groeide, zij het slechts met 1,2 procent, groeide ook de werkgelegenheid licht.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid
Omschrijving
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle sectoren samen plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.
Basistabel
StatLine: Statline: Macro-economie.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2011 (indicator 0002, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.