Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren voor het leeuwendeel geleverd door de Handel, diensten en overheid. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie met 2,2 procent toe nam. De werkgelegenheid nam met 1,2 procent iets toe.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toename van de totale bruto toegevoegde waarde.
Zie ook: Nationale rekeningen (toelichting), voor definities en achtergronden.

Kleine toename werkgelegenheid in 2008

Uit de voorlopige cijfers van 2008 blijkt dat, er een toename van de werkgelegenheid was van 1,2% ten opzichte van het voorliggende jaar. Bij de sectoren landbouw, industrie en energie is al lang sprake van een daling. De toename komt vooral voor rekening van de sector Handel, diensten en overheid.

Bronnen

  • CBS (2009a). StatLine: Macro-economie. CBS, Den Haag/Heerlen.
  • CBS (2009b). De Nederlandse economie 2008. CBS, Den Haag/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid
Omschrijving
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle sectoren samen plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.
Basistabel
StatLine: StatLine: Macro-economie.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2008 (indicator 0002, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.