Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2018 een groei van 2,6 procent zien. Dat is minder sterk dan de groei in 2017, die toen met 2,9 procent de sterkste economische groei in tien jaar tijd doormaakte. De arbeidsmarkt maakte een groeispurt door, in 2018 kwamen er 252 duizend banen bij. Sinds 1995 nam alleen in 2007 het aantal banen zo sterk toe. Vooral de consumptie en de investeringen joegen de groei aan. De export groeide bescheiden en aanzienlijk minder dan in 2017.

Herstel bedrijfsleven

De Nederlandse economie is in 2018 met 2,6 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei werd breed gedragen; met uitzondering van de delfstoffenwinning, de financiële dienstverlening en de landbouw behaalden de meeste bedrijfstakken positieve groeicijfers.

Bedrijfstakken

Van alle bedrijfstakken groeide de bouw met een ontwikkeling van 7,7 procent het snelst. Ook de industrie zette, weliswaar minder sterk dan in 2017, met een toename van 4,7 procent het medio 2013 ingezette herstel voort. Vooral de productie van transportmiddelen, machines en apparaten groeide. Daarentegen kromp de productie van de delfstoffenwinning fors. Vanwege veiligheidsrisico's door de aardbevingen in Groningen werd het productieplafond voor de gaswinning stapsgewijs teruggeschroefd.
Ook de zakelijke dienstverlening, waaronder uitzendbureaus, kende een snelle groei.
De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid werd geleverd door de dienstverlening. Zowel de zakelijke als de commerciële dienstverleners deden het goed. Daardoor kwamen er bij de zakelijke dienstverlening, de handel, het vervoer en de horeca en in de zorg veel banen bij. Daarnaast speelde er krapte op de arbeidsmarkt bij uitzendbureaus, handel en vervoer en de ICT.

Werkgelegenheid blijft groeien

Het aantal banen in Nederland groeit al vier jaar flink. In 2018 kwamen er 252 duizend banen bij. Dat stemt overeen met een uitbreiding van het arbeidsvolume met 193 duizend arbeidsjaren (2,6 procent). De relatief sterkste toename kwam voor rekening van de energievoorziening. Maar ook in de bouw, de dienstverlening, de land- en tuinbouw en de industrie was verbetering merkbaar door de herstellende economie.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid
Omschrijving
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle sectoren samen plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.
Basistabel
StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2018a)
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2018 (indicator 0002, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.