Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bruto toegevoegde waarde(basisprijzen) van de Nederlandse economie met 1,1 procent is gekrompen. Nederland kwam in het tweede halfjaar van 2012 voor de derde keer sinds 2008 in een recessie. De werkgelegenheid, die meestal met enige vertraging op veranderingen in de economische ontwikkeling reageert, is met 0,3 procent afgenomen. De bijdrage aan het bruto binnenlands product wordt voor het leeuwendeel geleverd door de Handel, diensten en overheid.

In 2012 voor de derde keer sinds 2008 in recessie

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bruto toegevoegde waarde(basisprijzen) van de Nederlandse economie met 1,1 procent is gekrompen. Nederland kwam in het tweede halfjaar van 2012 voor de derde keer sinds 2008 in een recessie. In feite bevindt Nederland zich al vanaf het voorjaar van 2011 in een periode van laagconjunctuur. Ook in het eerste halfjaar van 2013 hield de laagconjunctuur nog aan. De werkgelegenheid, die meestal met enige vertraging op veranderingen in de economische ontwikkeling reageert, is met 0,3 procent afgenomen, in 2011 was deze nog met 0,5 procent gestegen.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Na de krimp in 2009 door de economische crisis heeft deze doelgroep zich in 2010 en 2011 licht hersteld. In 2012 is de groei ook hier weer omgeslagen in een krimp, 0,7 procent. De industrie zag zijn toegevoegde waarde met 1,0 procent afnemen. De bouw wordt hard getroffen door de crisis. In 2012 is het volume van de toegevoegde waarde van de bouw sterk gedaald ten opzichte van 2011, 8,2 procent. Dit vooral door de malaise op de markt voor koopwoningen. (CBS, 2011b).

Kleine afname werkgelegenheid in 2012

Uit de voorlopige cijfers van 2012 blijkt dat er een afname van de werkgelegenheid was van 0,3 procent ten opzichte van het voorliggende jaar. De afname komt overeen met 18 duizend arbeidsjaren. Alleen bij de handel, diensten en overheid is de werkgelegenheid in 2012 vrijwel gelijk gebleven. Bij alle andere sectoren is er als gevolg van de economische crisis sprake van een daling van de werkgelegenheid. De arbeidsmarkt reageert meestal met enige vertraging op veranderingen in de economische ontwikkeling. Bovendien zijn de veranderingen op de arbeidsmarkt vaak relatief wat kleiner dan de veranderingen in de economische groei. Dat gold ook de laatste jaren. In 2009 kromp de economie met 3,3 procent en de werkgelegenheid met maar 1,1 procent. In 2010 groeide de economie alweer met 1,7 procent maar liep de werkgelegenheid nog met 0,6 procent terug. Pas toen in 2011 de economie wederom groeide, zij het slechts met 1,2 procent, groeide ook de werkgelegenheid licht. Voor 2012 zij beide dus weer omgeslagen in een krimp.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid
Omschrijving
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle sectoren samen plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.
Basistabel
StatLine: Statline: Macro-economie.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2012 (indicator 0002, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.