Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren bijna uitsluitend geleverd door de Handel, diensten en overheid. De bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie nam met 2,5% toe. De werkgelegenheid nam met 1,5% iets verder af.

  2001 2002 2003* 2004* Aandeel 2004* in totaal
           
  miljard euro     %
Bruto toegevoegde waarde1)          
Totaal 447,7 402,3 476,3 488,6 100
Land- en tuinbouw2) 9,8 9,2 9,5 8,8 1,8
Industrie 63,5 64,6 65,4 67,9 13,9
Energievoorziening3) 19,3 19,2 20,3 21,4 4,4
Handel, diensten en overheid4) 291,5 307,2 315,8 324,2 66,4
Bouw 22,7 23,7 23,8 24,7 5,1
Overig 40,9 41,3 41,5 41,6 8,5
           
  x 1 000 arbeidsjaren     %
Werkgelegenheid          
Totaal 6 636 6 620 6 563 6 454 100
Land- en tuinbouw2) 232 229 224 218 3,4
Industrie 948 925 895 859 13,3
Energievoorziening3) 40 41 40 39 0,6
Handel, diensten en overheid4) 4 932 4 947 4 944 4 902 76,0
Bouw 484 478 460 436 6,8
Overig5)          
           
Bron: CBS (2005a, b). CBS/MNC/sep05/0002
1) Is gelijk aan het bruto binnenlands product in marktprijzen.
2) Inclusief bosbouw en visserij.
3) Inclusief delfstoffenwinning en waterleidingbedrijven.
4) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.
5) Geen werkgelegenheidscijfers omdat deze categorie uit posten bestaat die niet in de Nationale rekeningen worden verdeeld, toegerekende BTW, belastingen en subsidies op invoer en toegerekende bankdiensten.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren bijna geheel verantwoordelijk voor de toename van de totale bruto toegevoegde waarde.
Zie ook: Nationale rekeningen (toelichting), voor definities en achtergronden.

Verdere afname in werkgelegenheid in 2004

Uit de voorlopige cijfers van 2004 blijkt dat voor het tweede achtereenvolgende jaar een afname is opgetreden in de werkgelegenheid (van ruim 1,5% in 2004 t.o.v. 2003). Bij de sectoren landbouw, industrie en energie was hier al langer sprake van, maar bij de bouw en de handel, diensten en overheid treedt deze afname pas sinds 2003 op.

Referenties

  • CBS (2005a). StatLine: Macro-economie. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2005b). De Nederlandse economie 2004. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2005b) en op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen voor het milieubeleid, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen over het jaar 2001. De cijfers over de voorgaande jaren zullen worden teruggerekend tot 1969. Deze reeks is nog niet beschikbaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2004 (indicator 0002, versie 06 , 27 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.