Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren voor het leeuwendeel geleverd door de Handel, diensten en overheid. De bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie nam in 2005 met 3,2% toe. De werkgelegenheid nam met 0,3% iets verder af.

  1995 2000 2003 2004* 2005* Aandeel 2005* in totaal
             
  miljard euro        
Bruto toegevoegde waarde1)            
Totaal 305,3 418,0 476,9 489,9 505,6 100
Land- en tuinbouw2) 9,2 9,6 9,6 9,0 9,3 1,8
Industrie 52,0 63,1 66,0 68,7 69,7 13,8
Energievoorziening3) 12,9 16,4 20,2 21,2 24,5 4,8
Handel, diensten en overheid4) 190,6 271,9 315,9 324,7 334,0 66,1
Bouw 14,9 20,9 23,6 23,8 24,5 4,8
Overig 25,7 36,1 41,6 42,4 43,7 8,6
             
  x 1 000 arbeidsjaren        
Werkgelegenheid            
Totaal 5774 6534 6547 6453 6433 100
Land- en tuinbouw2) 237 239 225 216 210 3,3
Industrie 948 952 893 856 836 13,0
Energievoorziening3) 47 41 40 38 38 0,6
Handel, diensten en overheid4) 4132 4830 4930 4905 4914 76,4
Bouw 410 472 460 439 435 6,8
Overig5)            
             
Bron: CBS (2006a, b). CBS/MNC/sep06/0002
1) Is gelijk aan het bruto binnenlands product in marktprijzen.
2) Inclusief bosbouw en visserij.
3) Inclusief delfstoffenwinning en waterleidingbedrijven.
4) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.
5) Geen werkgelegenheidscijfers omdat deze categorie uit posten bestaat die niet in de Nationale rekeningen worden verdeeld, toegerekende BTW, belastingen en subsidies op invoer en toegerekende bankdiensten.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage aan bruto toegevoegde waarde

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toename van de totale bruto toegevoegde waarde.
Zie ook: Nationale rekeningen (toelichting), voor definities en achtergronden.

Kleine afname werkgelegenheid in 2005

Uit de voorlopige cijfers van 2005 blijkt dat voor het derde achtereenvolgende jaar de werkgelegenheid is afgenomen (met ruim 0,3% in 2005 t.o.v. 2004). Bij de sectoren landbouw, industrie en energie is al langer sprake van een daling. Bij de handel, diensten en overheid neemt de werkgelegenheid in 2005 echter weer een toe.

Referenties

  • CBS (2006a). StatLine: Macro-economie. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2006b). De Nederlandse economie 2005. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2006b) en op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen voor het milieubeleid, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2005 (indicator 0002, versie 07 , 8 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.