Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2017 een groei van 2,9 procent zien. Het gematigde herstel dat halverwege 2013 begon, zet daarmee door. Ook de werkgelegenheid is voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen, in 2017 met 159 duizend arbeidsjaren. De drie motoren van de economie - export, consumptie en investeringen - draaiden op volle toeren.

Herstel bedrijfsleven

De Nederlandse economie is in 2017 met 2,9 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei werd breed gedragen; de meeste bedrijfstakken behaalden duidelijk positieve groeicijfers. Niettemin heeft de opgelegde productienorm van gaswinning de groei na 2013 gedrukt.

Bedrijfstakken

De bouw is met een ontwikkeling van 5,6 procent één van de snelst groeiende bedrijfstakken. Ook de industrie zette het medio 2013 ingezette herstel voort. Met een toename van 4,1 procent in 2017 werd de hoogste groei in de afgelopen 6 jaar gemeten.
De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid werd geleverd door de dienstverlening. Vooral de zakelijke dienstverleners zoals de reisbureaus, de uitzendbureaus en de managementadviesbureaus doen het goed. Maar ook de overige commerciële dienstverleners met name de IT-dienstverleners, de luchtvaart en de overige handelsbemiddeling zitten in een flow.
Daarentegen kromp de productie van de delfstoffenwinning fors. Vanwege veiligheidsrisico's door de aardbevingen in Groningen werd het productieplafond voor de gaswinning stapsgewijs teruggeschroefd.

Toename werkgelegenheid in 2017

Het aantal banen in Nederland groeit al drie jaar flink. In 2017 kwamen er 207 duizend banen bij. Dat stemt overeen met een uitbreiding van 159 duizend arbeidsjaren; de werkgelegenheid uitgedrukt in het arbeidsvolume van werkzame personen in arbeidsjaren. De werkgelegenheid is voor het derde achtereenvolgende jaar toegenomen, in 2017 met 2,2 procent. De sterkste toename kwam voor rekening van de dienstverlening. Maar ook in de bouw, de land- en tuinbouw en de industrie is verbetering merkbaar door de herstellende economie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid

Omschrijving

De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle sectoren samen plus het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Voor alle sectoren in de nationale economie wordt de toegevoegde waarde bepaald. Het CBS haalt de gegevens voor de statistieken uit veel verschillende bronnen. Per onderzoek staat aangegeven hoe en waar de gegevens worden verzameld.

Basistabel

StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2018a)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Netto binnenlandsproduct (marktprijzen), toegevoegde waarde (bruto, netto in basisprijzen), nationaal inkomen, beschikbaar nationaal inkomen, consumptieve bestedingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie:
Themabeschrijving
Classificatie van Producten naar Activiteit
Begrippen

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2017 (indicator 0002, versie 18 , 27 november 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.