Emissie naar lucht, water en bodem

Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1990 en 2000 namen de emissies door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen in de emissies en de belasting. In verhouding tot andere bronnen is de bijdrage aan de landelijke belasting gering.

Industriële emissies licht gestegen

Zowel voor zware metalen als voor stikstof geldt dat de emissie naar riool en oppervlaktewater vanuit de industrie in 2011 weer licht is gestegen. De stijging kan verband houden met het lichte herstel van de economie na de economische krimp in 2009 en 2010. Bij de niet gepresenteerde stoffen, zoals organische microverontreinigingen, zijn ook de afgelopen jaren door de industrie nog forse reducties behaald, mede onder invloed van strenge EU regelgeving. Trends in deze emissies kunnen worden bekeken op de publieke website van de Emissieregistratie (Emissieregistratie, 2012).

Bijdrage aan de landelijke belasting

De belasting van het oppervlaktewater door de industrie wordt gevormd door de emissies naar oppervlaktewater. Voor de industrie geldt dat deze emissies steeds minder bijdragen aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater. Alleen voor koper (9%) en nikkel (ruim 5%) is het aandeel nog redelijk belangrijk. Veel industriële bedrijven die op oppervlaktewater lozen hebben een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, zeker de middelgrote en grote bedrijven.

Totale bijdrage industrie

In feite is de bijdrage van de industrie aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater groter dan hierboven genoemd. De lozingen van de industrie op het riool (die bijdragen via het effluent van de rwzi's) zorgen voor de genoemde stoffen nog voor een extra bijdrage aan de landelijke belasting van 1-5%, bovenop de hierboven genoemde percentages. Ook emissies van de industrie naar de lucht (in binnen- en buitenland) dragen via de atmosferische depositie bij aan de belasting van het oppervlaktewater.

Referenties

  • Emissieregistratie (2013). Jaarcijfers 2011. RIVM, Bilthoven; PBL, Bilthoven; CBS, Den Haag; RWS- Waterdienst, Lelystad; Alterra, Wageningen; Deltares, Utrecht; RWS-Leefomgeving, Utrecht en TNO, Utrecht. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Belasting van het oppervlaktewater door de industrie

Omschrijving

De emissies naar oppervlaktewater van industriële bedrijven dragen bij aan de belasting van het oppervlaktewater. De totale emissie vanuit de industrie bestaat uit de emissies naar oppervlaktewater en de emissies naar het rioolstelsel. De belangrijkste bedrijfsgroepen in de industrie zijn de chemische industrie, de raffinaderijen, de voeding- en genotmiddelenindustrie, de papierindustrie, de basismetaalindustrie en de metaal-elektro industrie.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst, Deltares, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, TNO)

Berekeningswijze

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

Alle data opvraagbaar op Emissieregistratie

Geografisch verdeling

Nederland, provincie, stroomgebied, waterschap, afwateringseenheid

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodememissies, emissies oppervlaktewater, luchtemissies, luchtemissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissieoorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Voor nadere uitleg over de begrippen emissies en belasting: zie: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

Betrouwbaarheidscodering

Complex, zie de factsheets 'Wateremissies vanuit de industrie (individueel)' en 'Bijschatting van de wateremissies vanuit de industrie' op de website van de Emissieregistratie achter 'Overzicht documenten'.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2011 (indicator 0114, versie 14 , 20 augustus 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.