Compendium voor de Leefomgeving
467 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Afval

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2018

In 2018 kwam 14,15 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2 procent minder dan in het jaar ervoor en 3 procent minder dan in 2011. Ongeveer de helft van dit afval bestaat uit dierlijk en plantaardig afval.

Afname industrieel afval

In 2018 nam de hoeveelheid industrieel afval af met 2 procent ten opzichte van 2017. Tussen 2011 en 2014 nam de hoeveelheid ieder jaar iets af, maar vanaf 2015 begon de hoeveelheid afval weer te stijgen tot 2017 .
De daling aan Mineralen, steenachtig afval in het slib levert een belangrijke bijdrage aan de daling in 2018, terwijl de hoeveelheid dierlijk en plantaardig afval gestaag blijft stijgen.

Bijna al het afval krijgt een nuttige bestemming

In 2018 werd van het totaal van het niet-gevaarlijk industrieel afval voor 95 procent aan nuttige bestemming gevonden. Dit kan recycling zijn of verbranden met energieterugwinning. Afvalstromen als glas, papier en metaal worden bijna volledig gerecycled. Van het dierlijk/plantaardig afval, de grootste afvalstroom, wordt bijna 99 procent gerecycled.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

Omschrijving

Productie van niet-gevaarlijk afval uit de industrie naar afvalcategorie, en naar wijze van verwerking.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

Statline: Bedrijfsafval: afvalsoort, verwerking , bedrijfstak (SBI 2008) (CBS 2020)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Verwerkingsmethodes: Nuttige toepassing, (energieterugwinning, recycling), eindverwerking (verbranden, storten, scheiden)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriƫle cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. NB. De gegevens over "overig niet chemisch afval" verschillen van die in de vorige versie zijn genoemd. In de vorige versie is abusievelijk een fout gemaakt, waarbij de waarden voor "overige niet chemisch afval" verwisseld zijn met "ander niet chemisch afval". De laatste groep is in de tweede grafiek een restpost binnen het "overig niet chemisch afval".

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2018 (indicator 0116, versie 15 , 22 april 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.