Afval

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

In 2020 kwam 13.3 miljoen ton niet-.gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het voorgaande jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie. Ongeveer de helft van dit afval bestaat uit dierlijk en plantaardig afval.

Afname industrieel afval

In 2020 nam de hoeveelheid industrieel afval af met 2,6 procent ten opzichte van 2019. Tussen 2011 en 2014 nam de hoeveelheid ieder jaar iets af, maar vanaf 2015 begon de hoeveelheid afval weer te stijgen tot 2017 . Daarna zet een dalende trend in. De daling van het totaal aan industrieel afval in 2020 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling aan mineraal- en chemisch afval.

Bijna al het afval krijgt een nuttige bestemming

In 2020 werd van het totaal van het niet-gevaarlijk industrieel afval voor 95 procent een nuttige bestemming gevonden. Dit kan recycling zijn of verbranden met energieterugwinning. Afvalstromen als glas, papier en metaal worden bijna volledig gerecycled. Het dierlijk/plantaardig afval, de grootste afvalstroom, kan bijna volledig nuttig worden ingezet.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

Omschrijving

Productie van niet-gevaarlijk afval uit de industrie naar afvalcategorie

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en
Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Verwerkingsmethodes: Nuttige toepassing, (energieterugwinning, recycling), eindverwerking (verbranden, storten, scheiden)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriƫle cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. NB. De gegevens over "overig niet chemisch afval" verschillen van die in de vorige versie zijn genoemd. In de vorige versie is abusievelijk een fout gemaakt, waarbij de waarden voor "overige niet chemisch afval" verwisseld zijn met "ander niet chemisch afval". De laatste groep is in de tweede grafiek een restpost binnen het "overig niet chemisch afval".

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie (indicator 0116, versie 17 , 14 juni 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.