Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Afval

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2016

In 2016 kwam 13,9 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is iets meer (0,9 procent) dan in het jaar ervoor en 4,5 procent minder dan in 2011. Ongeveer de helft van dit afval bestaat uit dierlijk en plantaardig afval.

Kleine stijging industrieel afval

In 2016 nam de hoeveelheid industrieel afval toe met 0,9 procent ten opzichte van 2015. Tussen 2011 en 2014 nam de hoeveelheid ieder jaar iets af, maar vanaf 2015 trad er een kleine stijging op. Naast dierlijk en plantaardig afval, slib en chemisch afval levert ook papierafval een bijdrage aan de stijging van het totaal. De grootste bijdrage in de stijging wordt geleverd door de stijging van het dierlijk en plantaardig afval.
De daling tussen 2011 en 2016 wordt geleverd door de afname van de hoeveelheid slakken en as. Deze afname is veroorzaakt door de beƫindiging van de productie van fosfor uit ertsen na 2012.

Bijna al het afval krijgt een nuttige bestemming

In 2016 werd van het totaal van het niet-gevaarlijk industrieel afval voor bijna 96 procent aan nuttige bestemming gevonden. Dit kan recycling zijn of verbranden met energieterugwinning. Afvalstromen als glas, papier en metaal worden bijna volledig gerecycled. Van het dierlijk/plantaardig afval, de grootste afvalstroom, wordt bijna 96 procent gerecycled.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

Omschrijving

Productie van niet-gevaarlijk afval uit de industrie naar afvalcategorie, en naar wijze van verwerking.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Basistabel

StatLine: Bedrijfsafval: afvalsoort, verwerking , bedrijfstak, (SBI 2008) (CBS, 2018)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Verwerkingsmethodes: Nuttige toepassing, (energieterugwinning, recycling), eindverwerking(verbranden, storten, scheiden)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities. NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriƫle cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. NB. De gegevens over "overig niet chemisch afval" verschillen van die in de vorige versie zijn genoemd. In de vorige versie is abusievelijk een fout gemaakt, waarbij de waarden voor "overige niet chemisch afval" verwisseld zijn met "ander niet chemisch afval". De laatste groep is in de tweede grafiek een restpost binnen het "overig niet chemisch afval".

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2016 (indicator 0116, versie 14 , 9 juli 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.