Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 kwam 13,9 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is iets meer (0,9 procent) dan in het jaar ervoor en 4,5 procent minder dan in 2011. Ongeveer de helft van dit afval bestaat uit dierlijk en plantaardig afval.

Kleine stijging industrieel afval

In 2016 nam de hoeveelheid industrieel afval toe met 0,9 procent ten opzichte van 2015. Tussen 2011 en 2014 nam de hoeveelheid ieder jaar iets af, maar vanaf 2015 trad er een kleine stijging op. Naast dierlijk en plantaardig afval, slib en chemisch afval levert ook papierafval een bijdrage aan de stijging van het totaal. De grootste bijdrage in de stijging wordt geleverd door de stijging van het dierlijk en plantaardig afval.
De daling tussen 2011 en 2016 wordt geleverd door de afname van de hoeveelheid slakken en as. Deze afname is veroorzaakt door de beëindiging van de productie van fosfor uit ertsen na 2012.

Bijna al het afval krijgt een nuttige bestemming

In 2016 werd van het totaal van het niet-gevaarlijk industrieel afval voor bijna 96 procent aan nuttige bestemming gevonden. Dit kan recycling zijn of verbranden met energieterugwinning. Afvalstromen als glas, papier en metaal worden bijna volledig gerecycled. Van het dierlijk/plantaardig afval, de grootste afvalstroom, wordt bijna 96 procent gerecycled.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie
Omschrijving
Productie van niet-gevaarlijk afval uit de industrie naar afvalcategorie, en naar wijze van verwerking.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Verwerkingsmethodes: Nuttige toepassing, (energieterugwinning, recycling), eindverwerking(verbranden, storten, scheiden)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Industrieel afval: begrippen en definitie, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
NB. De gegevens over "overig niet chemisch afval" verschillen van die in de vorige versie zijn genoemd. In de vorige versie is abusievelijk een fout gemaakt, waarbij de waarden voor "overige niet chemisch afval" verwisseld zijn met "ander niet chemisch afval". De laatste groep is in de tweede grafiek een restpost binnen het "overig niet chemisch afval".
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2016 (indicator 0116, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.