Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2006 en 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2006 is de totale hoeveelheid industrieel afval redelijk stabiel gebleven. De lichte stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de toename bij het niet-gevaarlijke industriële afval. Het aanbod gemeld gevaarlijk afval is nagenoeg hetzelfde gebleven.Voor bijna 95% van het totale industrieel afval vindt een nuttige bestemming plaats.

 20062007w.v.   
   nuttige toe-passing1)verbran-denstortenlozen, onbekend
       
 mln kg    
       
Totaal 2)16 52016 83715 423795462158
       
Niet-gevaarlijk afval15 90616 20515 056738411-
       
Niet-chemisch afval      
Metalen70373573401-
       
Niet-metalen      
Papier85786285642-
Hout482503475253-
Kunststoffen, rubber18116715576-
Glas42423408-
Overige niet-metalen464415280-
       
Dierlijk, plantaardig afval      
Dierlijk622634573556-
Plantaardig5 3885 4285 3793018-
Gemengd dierlijk/plantaardig525536515183-
       
Mineralen, steenachtig materiaal      
Slak en as2 7222 8192 81504-
Overige mineralen, steenachtig 1 6311 641150215123-
       
Gemengd afval856880379360141-
Slib5976245683125-
Overig niet-chemisch20211721-
       
Chemisch afval 3)1 2351 2691 03916268-
       
Gemeld gevaarlijk afval6146323675751158
       
Bron: SenterNovem, CBS.CBS/MNC/sep09/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval.
N.B. De cijfers over gemeld gevaarlijk afval 2007 zijn voorlopig en daarmee ook de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval.

Lichte toename niet-gevaarlijk industrieel afval

In 2007 is de totale hoeveelheid afval licht toegenomen. Voor bijna alle afvalstromen geldt een geringe stijging. Een van de redenen is het aantrekken van de economie.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 35% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Daarom wordt een groot aandeel van het slachtafval als brandstof ingezet bij elektriciteitscentrales of cementovens. Volgens de Europese Afvalstoffenverordening valt per 2004 de inzet als brandstof onder nuttige toepassing. Daarvoor viel deze verwerking onder de verwerkingsmethode 'verbranden'. Bijna een vijfde deel bestaat uit slakken, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie.
Voor bijna alle materialen geldt een percentage nuttige toepassing van 80 of hoger.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen
Omschrijving
Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, SenterNovem
Berekeningswijze
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Cijfers tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen tot 2004:
Cijfers vanaf 2004: Bedrijfsafvalstoffen vanaf 2004
Geografische verdeling
CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte
Verschijningsfrequentie
CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.De cijfers over gemeld gevaarlijk afval 2007 zijn voorlopig en daarmee ook de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2006 en 2007 (indicator 0116, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.