Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2005 en 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2005 is de totale hoeveelheid industrieel afval redelijk stabiel gebleven. De lichte daling is voornamelijk toe te schrijven aan de afname bij het niet-gevaarlijke industriële afval. Het aanbod gemeld gevaarlijk afval is nagenoeg hetzelfde gebleven.Voor bijna 95% van het totale industrieel afval vindt een nuttige bestemming plaats.

 20052006w.v.   
   nuttige toe-passing1)verbran-denstortenlozen, onbekend
       
 mln kg    
       
Totaal 2)16 65016 52015 086798484153
       
Niet-gevaarlijk afval16 03715 90614 731744432-
       
Niet-chemisch afval      
Metalen65570370201-
       
Niet-metalen      
Papier80585785242-
Hout485482460203-
Kunststoffen, rubber15118116966-
Glas35423408-
Overige niet-metalen384615310-
       
Dierlijk, plantaardig afval      
Dierlijk688622562546-
Plantaardig5 3125 3885 3382921-
Gemengd dierlijk/plantaardig430525504173-
       
Mineralen, steenachtig materiaal      
Slak en as3 0272 7222 700139-
Overige mineralen, steenachtig 1 6621 6311 49014127-
       
Gemengd afval890856372349135-
Slib6265975353824-
Overig niet-chemisch12201621-
       
Chemisch afval 3)1 2211 23598316685-
       
Gemeld gevaarlijk afval6136143555452153
       
Bron: SenterNovem, CBS.CBS/MNC/jul08/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval..

Lichte afname niet-gevaarlijk industrieel afval

In 2006 is de totale hoeveelheid afval licht afgenomen. Oorzaak van de daling komt voornamelijk door een afname van de hoeveelheid slakken bij de basis metaalindustrie. In 2004 en 2005 zijn voor oude voorraden slakken afzetgebieden gevonden, waardoor het aanbod in die jaren hoger lag dan normaal.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 35% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Daarom wordt een groot aandeel van het slachtafval als brandstof ingezet bij elektriciteitscentrales of cementovens. Volgens de Europese Afvalstoffenverordening valt per 2004 de inzet als brandstof onder nuttige toepassing. Daarvoor viel deze verwerking onder de verwerkingsmethode 'verbranden'. Bijna een vijfde deel bestaat uit slakken, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie.
Voor bijna alle materialen geldt een percentage hergebruik van 80 of hoger.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen
Omschrijving
Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, SenterNovem
Berekeningswijze
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Cijfers tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen tot 2004:
Cijfers vanaf 2004: Bedrijfsafvalstoffen vanaf 2004
Geografische verdeling
CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte
Verschijningsfrequentie
CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2005 en 2006 (indicator 0116, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.