Industrieel afval, detaillering afvalstromen 2002 en 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2002 is de hoeveelheid industrieel afval met 3% afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een mindere productie ten gevolge van de teruggang van de economie.

 20022003w.v.   
   hergebruikverbrandenstortenlozen
       
 mln kg     
       
Totaal 18 11517 59514 9201 670855140
       
Totaal niet-gevaarlijk afval17 43516 91014 6751 475765-
w.v.      
Organisch materiaal      
dierlijk materiaal1 060955405550--
plantaardig materiaal5 8555 6905 655305-
papier82080580051-
kunststof1851801551015-
hout4554403358520-
overig organisch 1)2653752957010-
       
Anorganisch materiaal      
zand en grond 2)9207005301170-
metalen820780780---
gips 1)13513012515-
slak en vliegas2 4402 4352 430-5-
glas110105100-1-
steen en beton745715605-110-
overig anorganisch 1)1 4351 4051 3503520-
       
Slib      
biologisch slib94593065021070-
fysisch chemisch slib41544525012570-
       
Ongedefinieerd en overig afval840825205350270-
       
Totaal gemeld gevaarlijk afval 3)68568025020090140
       
Bron: SenterNovem (2005), CBS (2004).CBS/MNC/mei05/0116
1) Vanwege een herindeling van afvalstromenin 2003 is de afvalstroom koolteer overgeplaatst van 'overige anorganisch' naar 'overige organisch'.
2) Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Voornamelijk mengsels van onbekende samenstelling zoals kantoor- en kantine-afval.

Minder industrieel afval door teruggang economie

In 2003 is de totale hoeveelheid afval vooral afgenomen als gevolg van de teruggang in de economie, die zich ook al in 2001 openbaarde. Bij het niet-gevaarlijke afval is mede een oorzaak van de daling, de afname van plantaardige bulkstromen zoals grondtarra en oliehoudend schroot uit de voedingsmiddelenindustrie. De uitbarsting van de klassieke vogelpest zette de productie van de kippenslachterijen onder druk. Dit was dan ook de reden dat er een afname van slachtafvallen bij de afvalcategorie 'dierlijk materiaal' optrad.De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval was in 2003 vergelijkbaar met de hoeveelheid in 2002.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke industriële afval bestaat voor eenderde deel uit plantaardig afval. Verder bevat het circa 6% dierlijk afval, onder andere afkomstig van slachterijen en visverwerkende bedrijven. Vanwege Europese regelgeving mogen slachtafvallen niet meer in diervoeders worden verwerkt. Om deze reden wordt sinds 2002 bijna 60% van het dierlijke materiaal verbrand, hetgeen ook een duidelijke invloed heeft gehad op de totaal te verbranden hoeveelheid afval. Verder bestaat 15% uit slak en vliegas, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie. Veel van dit materiaal wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor de afvalstoffen als metalen, kunststof, papier en hout.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Zie ook: Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid, voor een toelichting bij de gehanteerde indelingen en definities. NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat al door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. Bij de samenstelling van de stofsoorten is gekeken naar de chemische samenstelling van een afvalstof, in StatLine vindt onderverdeling plaats volgens de Nederlandse afvalstoffenlijst. Om vergelijkingen met andere doelgroepen te kunnen maken is een aantal verwerkingsmethoden samengevoegd. Onder 'hergebruik' valt ook de verwerkingsmethode 'scheiden achteraf' en aan 'verbranden' is de verwerking van slib via natte oxidatie toegevoegd.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Industrieel afval, detaillering afvalstromen 2002 en 2003 (indicator 0116, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.