Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale hoeveelheid industrieel afval in 2010 is ten opzichte van het recessiejaar 2009 redelijk stabiel gebeleven. In 2010 werd van het totaal voor ruim 90 procent een nuttige bestemming gevonden. Verder bestaat 40 procent van het totaal vrijgekomen niet-gevaarlijk, plantaardig afval.

 20092010w.v.   
   nuttige toe-passing1)verbran-denstortenlozen, onbekend
       
 mln kg     
       
Totaal 2)15 03215 26613 6001 08150381
       
Niet-gevaarlijk afval 3)14 25614 33813 228626484-
       
Niet-chemisch afval      
Metalen59155355300-
Niet-metalen      
Papier76867366370-
Hout403407382177-
Kunststoffen, rubber15014613772-
Glas30474700-
Overige niet-metalen35262222-
Dierlijk, plantaardig afval      
Dierlijk50177977143-
Plantaardig5 4175 6275 5662436-
Gemengd dierlijk/plantaardig540-----
Mineralen, steenachtig materiaal      
Slak en as1 7061 7591 75135-
Overige mineralen, steenachtig 1 5421 3621 2151146-
Gemengd afval7531 053574327152-
Slib7016615786618-
Overig niet-chemisch52200-
       
Chemisch afval 4)1 1131 244967168110-
       
Gemeld gevaarlijk afval 5)7769283724551981
 
Bron: Agentschap NL, CBS.CBS/CLO/sep12/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Inclusief het niet gemelde gevaarlijke afval 4) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval. 5) Incl. de export van gevaarlijk afval.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 40% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Een groot aandeel van het slachtafval wordt als brandstof ingezet bij gespecialiseerde bedrijven, elektriciteitscentrales of cementovens.

Nuttige toepassing afvalstromen

Voor de meeste materialen geldt een percentage nuttige toepassing van 90 of hoger.
Uizonderingen zijn het gemengde afval en het chemisch afval. De percentages liggen hier op respectievelijk 55 en 77.

Geen reële stijging gemeld gevaarlijk afval

Sinds het kracht worden van de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) in 2006 worden via het verlenen van vergunningen door Agentschap NL de uitvoer van afval in kaart gebracht. Door het opnemen van deze uitvoer vanaf 2008 is de stijging van het gemeld gevaarlijke afval ten opzichte van voorgaande jaren niet reëel. Daarnaast heeft ook het steeds beter toekennen van afvalstromen afkomstig van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aan bedrijfsklassen, mogelijk invloed gehad op de stijging van het gemeld gevaarlijk afval. In 2010 is de hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval toegenomen.

Consequenties invoering Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen
Omschrijving
Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, Agentschap NL
Berekeningswijze
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Geografische verdeling
CBS: Per provincie en landsdelen; StatLine-tabel: Bedrijfsafval per provincie
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte
Verschijningsfrequentie
CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast. Bij de industrie is dit duidelijk waarneembaar bij de categorieën 'gemengd dierlijk, plantaardig' en 'gemengd'.Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2010 (indicator 0116, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.