Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale hoeveelheid industrieel afval in 2011 is ten opzichte van 2010 met 2,5 procent gestegen. In 2011 werd van het totaal voor ruim 90 procent een nuttige bestemming gevonden. Verder bestaat bijna 40 procent van het totaal vrijgekomen niet-gevaarlijk uit plantaardig afval.

 20102011w.v.   
   nuttige toe-passing1)verbran-denstortenlozen, onbekend
       
 mln kg     
       
Totaal 2)15 470.....
       
Niet-gevaarlijk afval 3)14 33814 57313 566588419-
       
Niet-chemisch afval      
Metalen55358558400-
Niet-metalen      
Papier67368567473-
Hout407418394178-
Kunststoffen, rubber14614913972-
Glas47484800-
Overige niet-metalen262623222-
Dierlijk, plantaardig afval      
Dierlijk77991891043-
Plantaardig5 6275 4465 3892136-
Gemengd dierlijk/plantaardig-181530-
Mineralen, steenachtig materiaal      
Slak en as1 7191 9331 92930-
Overige mineralen, steenachtig 1 3621 3961 2461149-
Gemengd afval1 053998507342149-
Slib6617457081819-
Overig niet-chemisch22200-
       
Chemisch afval 4)1 2441 20599716246-
       
Gemeld gevaarlijk afval 5)1 132.....
 
Bron: RWS-Leefomgeving, CBS.CBS/CLO/jun13/0116
1) Inclusief de inzet van afval als brandstof.
2) De verdeling van de afvalcategorieën is afgestemd op de verdeling zoals vermeld in Europese afvalstatistiek verordening. Exclusief licht verontreinigde grond.
3) Inclusief het niet gemelde gevaarlijke afval
4) Het chemische afval bestaat voornamelijk uit fysisch chemisch (afvalwaterzuiverings)slib en zwavelhoudend afval.
5) Incl. de export van gevaarlijk afval.

Samenstelling niet-gevaarlijk industrieel afval

Het niet-gevaarlijke afval bestaat voor bijna 40% uit plantaardig afval. Vanwege Europese regelgeving mag niet al het dierlijke afval in diervoeders worden verwerkt. Een groot aandeel van het slachtafval wordt als brandstof ingezet bij gespecialiseerde bedrijven, elektriciteitscentrales of cementovens.

Nuttige toepassing afvalstromen

Voor de meeste materialen geldt een percentage nuttige toepassing van 90 of hoger.
Uitzonderingen zijn het gemengde afval en het chemisch afval. De percentages liggen hier op respectievelijk 51 en 82.

Geen reële stijging gemeld gevaarlijk afval

Sinds het kracht worden van de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) in 2006 worden via het verlenen van vergunningen door RWS-Leefomgeving de uitvoer van afval in kaart gebracht. Door het opnemen van deze uitvoer vanaf 2008 is de stijging van het gemeld gevaarlijke afval ten opzichte van voorgaande jaren niet reëel. Daarnaast heeft ook het steeds beter toekennen van afvalstromen afkomstig van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aan bedrijfsklassen, mogelijk invloed gehad op de stijging van het gemeld gevaarlijk afval.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen
Omschrijving
Productie van afval uit de industrie naar afvalcategorie (gevaarlijk versus niet-gevaarlijk, en naar wijze van verwerking.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Leefomgeving
Berekeningswijze
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte
Verschijningsfrequentie
CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast. Bij de industrie is dit duidelijk waarneembaar bij de categorieën 'gemengd dierlijk, plantaardig' en 'gemengd'.Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2011 (indicator 0116, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.