Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2014 kwam 13,6 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2 procent minder dan in het jaar ervoor en 5 procent minder dan in 2010. Bijna de helft van de bestaat uit dierlijk, plantaardig afval.

Hoeveelheid industrieel afval daalt vanaf 2011

De totale hoeveelheid industrieel afval daalde vanaf 2011 met ongeveer twee procent per jaar. Van bijna alle categorieën zijn de hoeveelheden gedaald. De grootste bijdrage aan de daling wordt geleverd door de afname van de hoeveelheid slakken en as met 384 duizend ton. Deze afname is veroorzaakt door de beëindiging van de productie van fosfor uit ertsen na 2012. Naast slakken en as draagt de daling van papier en metalen in belangrijke mate bij aan de daling van de hoeveelheid afval vanaf 2011.

Bijna al het afval krijgt een nuttige bestemming

In 2014 werd van het totaal van het niet-gevaarlijk industrieel afval voor ruim 96 procent aan nuttige bestemming gevonden. Dit kan recycling zijn of verbranden met energieterugwinning. Afvalstromen als glas, papier en metaal worden bijna volledig gerecycled. Van het dierlijk/plantaardig afval, de grootste afvalstroom, wordt 73 procent gerecycled.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie
Omschrijving
Productie van niet-gevaarlijk afval uit de industrie naar afvalcategorie, en naar wijze van verwerking.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast. Bij de industrie is dit duidelijk waarneembaar bij de categorieën 'gemengd dierlijk, plantaardig' en 'gemengd'. Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2014 (indicator 0116, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.