Industrieel afval: aanbod per bedrijfstak, 2002 en 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval is in 2003 bij de meeste bedrijfstakken afgenomen door de teruggang in de economische ontwikkeling.

 20022003*w.v.
   proces-afhankelijkproces-onafhankelijk
     
 mln kg   
Totaal 1)18 11517 59516 880710
     
Totaal niet-gevaarlijk afval1)17 43516 91016 200710
Voedings- en genotmiddelen industrie9 7009 2159 040170
Textiel-, kleding,- bont-, leer- en lederwarenindustrie100957520
Papier(waren)- en karton(waren)industrie83587584030
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie36536033030
Raffinaderijen4054454355
     
Chemische industrie1 2051 1801 085100
Rubber- en kunststofverwerkende industrie15014511035
Glas- aardewerk-, cement- en kalkindustrie95089586040
Basis metaal en metaalverwerkende industrie3 1753 1802 950225
Industrie overig 2)54553047055
     
Totaal gemeld gevaarlijk afval685680680. 3)
     
Bron: CBS (2004).CBS/MNC/mei05/0117
1) Exclusief licht verontreinigde grond.
2) Exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.
3) Een geringe hoeveelheid procesonafhankelijk afval is ondergebracht bij het procesafhankelijke afval.

Vooral minder afval bij voedingsmiddelenindustrie

In 2003 is de totale hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval afgenomen. Dit werd vooral veroorzaakt door de teruggang in de economische ontwikkeling. Opvallend is de afname van het afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Hier trad een daling op van plantaardige bulkstromen zoals grondtarra en oliehoudend schroot, maar ook van de slachtafvallen. Toename van het afval t.o.v. 2002 is te zien bij de papierindustrie (ontinktingsslib) en de raffinaderijen (zwavel).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het totaal geproduceerd niet-gevaarlijk afval omvat zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Industrieel afval: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Industrieel afval: aanbod per bedrijfstak, 2002 en 2003 (indicator 0117, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.