Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Van de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval wordt ruim 90 procent voor nuttige toepassing ingezet. Bijna 60 procent van het niet-gevaarlijke afval is afkomstig uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Bijna alle bedrijfsklassen hebben in 2009 ten opzichte van 2008 minder afval geproduceerd vanwege de recessie. Circa 80 procent van de daling wordt veroorzaakt door de basis metaalindustrie en chemische industrie.

 20082009w.v.   
   nuttige toepas-sing1)verbran-denstortenlozen, onbekend
       
 mln kg     
       
Totaal2)16 84615 03613 71377545494
       
Niet-gevaarlijk afval 3)15 99014 25613 128705423-
Voedings- en genotmiddelenindustrie8 1388 1517 751278122-
Textiel-, kleding-, bont-, leer - en lederwarenind.897850216-
Papier(waren)- en karton(waren)indsutrie7416485726214-
Drukkerijen en reproductie 4)286275257162-
Raffinaderijen42843042632-
       
Chemische industrie1 19383463214854-
Rubber- en rubberverwerkende industrie1591351032011-
Glas- , aardewerk-, cement- en aardewerkind.9387776781682-
Basis metaal en metaalverwerkende industrie3 4772 4572 25895104-
Industrie overig 5424744034525-
       
Gemeld gevaarlijk afval 5,6)856780585703194
 
Bron: Agentschap NL, CBS.CBS/CLO/jun11/0117
1) Incl. de inzet van afval als brandstof.
2) Excl. licht verontreinigde grond.
3) Incl. het niet gemelde gevaarlijke afval. 4)Vanaf 2008 excl. de bedrijfsgroep Uitgeverijen.
5) Vanaf 2008 incl. export van gevaarlijke stoffen.
6) De cijfers over het gemeld gevaarlijk afval voor 2009 zijn voorlopig.

Aandeel nuttige toepassing bij meeste bedrijfsklassen boven de 90%

Het grootste deel van het industrieel afval is voor nuttige toepassing bestemd. De voedingsmiddelenindustrie en de raffinaderijen scoren erg hoog met 95% of hoger. Opvallend is dat er bij de textielindustrie relatief weinig nuttige toepassing plaatsvindt en meer wordt verbrand.

Geen reële stijging gemeld gevaarlijk afval

Sinds het van kracht worden van de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) in 2006 worden via het verlenen vergunningen door Agentschap NL de uitvoer van afval in kaart gebracht. Door het opnemen van deze uitvoer in 2008 is de stijging van het gemeld gevaarlijk afval ten opzichte van voorgaande jaren niet reëel. Daarnaast heeft ook het steeds beter toekennen van afvalstromen afkomstig van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aan bedrijfsklassen mogelijk invloed gehad op de stijging van het gemeld gevaarlijk afval.

Consequenties invoering Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Vanaf 2008 is de nieuwe Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI2008) gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren niet altijd mogelijk en verantwoord. Vandaar dat vergelijking in dit overzicht met voorgaande jaren achterwege is gelaten.
Voor oudere cijfers wordt verwezen naar het archief van deze indicator.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2008
Omschrijving
Vrijgekomen afval uit de industrie, uitgespltst naar industriële sector en naar verwerkingsmethode
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek en Agentschap NL
Berekeningswijze
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Geografische verdeling
CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte
Verschijningsfrequentie
CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieën afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening.Vanaf 2008 is de nieuwe Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren niet altijd mogelijk en verantwoord. Vandaar dat in dit overzicht vergellijking met voorgaande jaren achterwege is gelaten.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2009 (indicator 0117, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.