Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Van de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval wordt ruim 90 procent voor nuttige toepassing ingezet. Bijna 60 procent van het niet-gevaarlijke afval is afkomstig uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Sinds het recessiejaar 2009 is het industriele afval nauwelijks gestegen. De aanzienlijke daling in 2009 bij de basis metaalindustrie en de chemische industrie hebben zich in 2010 niet voortgezet.

 20092010w.v.   
   nuttige toepas-sing1)verbran-denstortenlozen, onbekend
       
 mln kg     
       
Totaal2)15 03215 26613 6001 08150381
       
Niet-gevaarlijk afval 3)14 25614 33813 228626484-
Voedings- en genotmiddelenindustrie8 1518 2127 896170146-
Textiel-, kleding-, bont-, leer - en lederwarenind.7882402517-
Papier(waren)- en karton(waren)indsutrie648710648539-
Drukkerijen en reproductie 4)275247225212-
Raffinaderijen43042842620-
       
Chemische industrie83489368014567-
Rubber- en rubberverwerkende industrie1351511053411-
Glas- , aardewerk-, cement- en aardewerkind.7777226151889-
Basis metaal en metaalverwerkende industrie2 4572 3982 165109124-
Industrie overig 4744974284919-
       
Gemeld gevaarlijk afval 5)7769283724551981
 
Bron: Agentschap NL, CBS.CBS/CLO/sep12/0117
1) Incl. de inzet van afval als brandstof.
2) Excl. licht verontreinigde grond.
3) Incl. het niet gemelde gevaarlijke afval. 4)Vanaf 2008 excl. de bedrijfsgroep Uitgeverijen.
5) Vanaf 2008 incl. export van gevaarlijke stoffen.

Aandeel nuttige toepassing bij meeste bedrijfsklassen boven de 90%

Het grootste deel van het industrieel afval is voor nuttige toepassing bestemd. De voedingsmiddelenindustrie en de raffinaderijen scoren erg hoog met meer dan 95%. Opvallend is dat er bij de textielindustrie relatief weinig nuttige toepassing plaatsvindt en meer wordt verbrand.

Geen reële stijging gemeld gevaarlijk afval

Sinds het van kracht worden van de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) in 2006 worden via het verlenen vergunningen door Agentschap NL de uitvoer van afval in kaart gebracht. Door het opnemen van deze uitvoer in 2008 is de stijging van het gemeld gevaarlijk afval ten opzichte van voorgaande jaren niet reëel. Daarnaast heeft ook het steeds beter toekennen van afvalstromen afkomstig van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aan bedrijfsklassen mogelijk invloed gehad op de stijging van het gemeld gevaarlijk afval.

Consequenties invoering Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)

Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2009 en 2010
Omschrijving
Vrijgekomen afval uit de industrie, uitgespltst naar industriële sector en naar verwerkingsmethode
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek en Agentschap NL
Berekeningswijze
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Basistabel
Cijfers vanaf 1994: StatLine, Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008)
Geografische verdeling
CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethode
Verschijningsfrequentie
CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast. Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2010 (indicator 0117, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.