Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2005 en 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Van de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval wordt bijna 95% voor hergebruik ingezet.

 20052006w.v.   
   nuttige toepas-sing 1verbran-denstortenlozen, onbekend
       
 mln kg     
       
Totaal 2)16 65016 52015 086798484153
       
Niet-gevaarlijk afval 3)16 03715 90614 731744432-
Voedings- en genotmiddelenindustrie8 0638 0717 749175147-
Textiel-, kleding-, bont-, leer - en lederwarenind.778135441-
Papier(waren)- en karton(waren)indsutrie8378147722121-
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie316353322265-
Raffinaderijen510429412161-
       
Chemische industrie1 1131 18390820966-
Rubber- en rubberverwerkende industrie1451991641521-
Glas- , aardewerk-, cement- en aardewerkind.8748757851773-
Basis metaal en metaalverwerkende industrie3 5883 3813 16114279-
Industrie overig 4)5155194237917-
       
Gemeld gevaarlijk afval6136143555452153
       
Bron: SenterNovem, CBS.CBS/MNC/jul08/0117
1) Incl. de inzet van afval als brandstof.
2) Excl. licht verontreinigde grond.
3) Incl. het niet gemelde gevaarlijke afval.
4) Excl. de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.

Aanbod niet-gevaarlijk afval van de industrie stabiliseert

Sinds 2000 is de totale hoeveelheid afval jaarlijks licht afgenomen van ruim 19 miljard kg naar iets minder dan 16 miljard kg in 2006. Dit werd tot 2005 onder andere veroorzaakt door de afname van de economische ontwikkeling. De aantrekkende economie in 2006 is mede de oorzaak van de geringe afname van het aanbod afval ten opzichte van 2005.

Dalende hoeveelheden afval uit de basis mataal en raffinaderijen

Opvallend is de afname van het afval uit de basis metaalindustrie en de raffinaderijen in 2006 ten opzichte van het voorgaande jaar. Hier trad een daling op van de hoeveelheid slakken respectievelijk zwavelhoudend afval.

Aandeel hergebruik bij meeste bedrijfsklassen boven de 90%

Het grootste deel van het industrieel afval is voor hergebruik bestemd. De voedingsmiddelenindustrie, papierindustrie en aardolieindustrie scoren erg hoog met 95% of hoger. Opvallend is dat er bij de textielindustrie relatief weinig hergebruik plaatsvindt en meer wordt verbrand.
Voor oudere cijfers wordt verwezen naar het archief van deze indicator.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2005 en 2006
Omschrijving
Vrijgekomen afval uit de industrie, uitgespltst naar industriële sector en naar verwerkingsmethode
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek en SenterNovem.
Berekeningswijze
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Cijfers tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen tot 2004:
Cijfers vanaf 2004: Bedrijfsafvalstoffen vanaf 2004
Geografische verdeling
CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie
Andere variabelen
Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte
Verschijningsfrequentie
CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen
Opzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval. In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieen afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverodening.
Betrouwbaarheidscodering
C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2005 en 2006 (indicator 0117, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.