Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak, 2010-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2018 kwam 14.2 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2 procent minder dan in het jaar ervoor en 3 procent minder dan in 2011. Bijna al het vrijgekomen afval (95 procent) is bestemd voor nuttige toepassing. 62 procent van het afval is afkomstig van de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Grootste deel industrieel afval uit voedingsmiddelenindustrie

In 2018 kwam 14.2 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2 procent minder dan in het jaar ervoor De belangrijkste bijdrage aan de daling leverde de Raffinaderijen en chemie.
De totale hoeveelheid aan afval is ten opzichte van 2011 met 3 procent afgenomen.
De grootste bijdrage aan die daling komt voor rekening van de bedrijfstak raffinaderijen en chemie (0,3 miljoen ton) in 2012. In dat jaar werd de productie van fosfor uit ertsen beëindigd.

Veel afval wordt gerecycled of ingezet voor energiewinning

Van het totaal aan niet-gevaarlijk industrieel afval wordt 82,6 procent gerecycled en wordt 12.5 procent ingezet voor energieterugwinning.
Bij de bedrijfstakken voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal en metaalproductenindustrie is het recyclingpercentage het hoogst: hier wordt meer dan 85 procent gerecycled. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie wordt 87 % , en bij de basismetaal en metaalproductenindustrie 93 % gerecycled.
Van het afval uit de papier- en grafische industrie en de meubel, overige industrie en reparatie een relatief groot deel ingezet voor het terugwinnen van energie bij verbranding.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar bedrijfstak
Omschrijving
Vrijgekomen niet-gevaarlijk afval uit de industrie, uitgesplitst naar bedrijfstak
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Geografische verdeling
Nederland;
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Industrieel afval: begrippen en definitie, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast.
Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak, 2010-2018 (indicator 0117, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.