Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak

In 2020 kwam 13,3 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie. Van het totaal aan afval uit de industrie is 62 procent van het afval afkomstig van de voedings- en genotmiddelenindustrie.

De daling in de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductie-industrie leveren de grootste bijdrage aan de daling van het totaal aan bedrijfsafval in 2020.

Grootste deel industrieel afval uit voedingsmiddelenindustrie

In 2020 kwam 13,3 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie. Bij de bedrijfstak die het meeste afval produceert, de voedings- en genotmiddelenindustrie, daalde de hoeveelheid ook het meeste ten opzichte van 2019.

Veel afval wordt gerecycled of ingezet voor energiewinning

Van het totaal aan niet-gevaarlijk industrieel afval uit de industrie wordt 83 procent gerecycled en wordt 12 procent ingezet voor energieterugwinning.
Van het afval uit de bedrijfstakken voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal en metaalproductenindustrie is het recyclingpercentage het hoogst. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie wordt 88% , en bij de basismetaal- en metaalproductenindustrie 92% gerecycled.
Van het afval uit de papier- en grafische industrie en de meubel-, overige industrie en reparatie wordt een relatief groot deel ingezet voor het terugwinnen van energie bij verbranding.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar bedrijfstak
Omschrijving
Vrijgekomen niet-gevaarlijk afval uit de industrie, uitgesplitst naar bedrijfstak
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Geografische verdeling
Nederland;
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodebeschrijving Bedrijfsafvalstoffen en Methodebeschrijving tijdreeks bedrijfsafvalstoffen
Opmerking
Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief licht verontreinigde grond. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. De oudere data zijn vanaf 1994 tot 2004 omgesleuteld naar de verdeling van de afvalcategorieën zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverordening. Vanaf 2010 is de toedeling van Euralcodes aan afvalcategorieën enigszins aangepast.
Sinds 2008 werd de nieuwe Standaardbedrijfsindeling SBI2008 gehanteerd. Voorheen werd gebruik gemaakt van de SBI'93. Door omsleuteling van de bedrijfstakken volgens SBI'93 naar SBI 2008 is het vanaf 1994 mogelijk vergelijking met voorgaande jaren te maken.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
18
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak (indicator 0117, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.