Afval

Industrieel afval: aanbod per bedrijfstak, 2002 en 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval is in 2003 bij de meeste bedrijfstakken afgenomen door de teruggang in de economische ontwikkeling.

  2002 2003* w.v.
      proces-afhankelijk proces-onafhankelijk
         
  mln kg      
Totaal 1) 18 115 17 595 16 880 710
         
Totaal niet-gevaarlijk afval1) 17 435 16 910 16 200 710
Voedings- en genotmiddelen industrie 9 700 9 215 9 040 170
Textiel-, kleding,- bont-, leer- en lederwarenindustrie 100 95 75 20
Papier(waren)- en karton(waren)industrie 835 875 840 30
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie 365 360 330 30
Raffinaderijen 405 445 435 5
         
Chemische industrie 1 205 1 180 1 085 100
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 150 145 110 35
Glas- aardewerk-, cement- en kalkindustrie 950 895 860 40
Basis metaal en metaalverwerkende industrie 3 175 3 180 2 950 225
Industrie overig 2) 545 530 470 55
         
Totaal gemeld gevaarlijk afval 685 680 680 . 3)
         
Bron: CBS (2004). CBS/MNC/mei05/0117
1) Exclusief licht verontreinigde grond.
2) Exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.
3) Een geringe hoeveelheid procesonafhankelijk afval is ondergebracht bij het procesafhankelijke afval.

Vooral minder afval bij voedingsmiddelenindustrie

In 2003 is de totale hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval afgenomen. Dit werd vooral veroorzaakt door de teruggang in de economische ontwikkeling. Opvallend is de afname van het afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Hier trad een daling op van plantaardige bulkstromen zoals grondtarra en oliehoudend schroot, maar ook van de slachtafvallen. Toename van het afval t.o.v. 2002 is te zien bij de papierindustrie (ontinktingsslib) en de raffinaderijen (zwavel).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Het totaal geproduceerd niet-gevaarlijk afval omvat zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.
Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.
NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Industrieel afval: aanbod per bedrijfstak, 2002 en 2003 (indicator 0117, versie 06 , 18 mei 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.