Afval

Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2005 en 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Van de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval wordt bijna 95% voor hergebruik ingezet.

  2005 2006 w.v.      
      nuttige toepas-sing 1 verbran-den storten lozen, onbekend
             
  mln kg          
             
Totaal 2) 16 650 16 520 15 086 798 484 153
             
Niet-gevaarlijk afval 3) 16 037 15 906 14 731 744 432 -
Voedings- en genotmiddelenindustrie 8 063 8 071 7 749 175 147 -
Textiel-, kleding-, bont-, leer - en lederwarenind. 77 81 35 44 1 -
Papier(waren)- en karton(waren)indsutrie 837 814 772 21 21 -
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie 316 353 322 26 5 -
Raffinaderijen 510 429 412 16 1 -
             
Chemische industrie 1 113 1 183 908 209 66 -
Rubber- en rubberverwerkende industrie 145 199 164 15 21 -
Glas- , aardewerk-, cement- en aardewerkind. 874 875 785 17 73 -
Basis metaal en metaalverwerkende industrie 3 588 3 381 3 161 142 79 -
Industrie overig 4) 515 519 423 79 17 -
             
Gemeld gevaarlijk afval 613 614 355 54 52 153
             
Bron: SenterNovem, CBS. CBS/MNC/jul08/0117
1) Incl. de inzet van afval als brandstof.
2) Excl. licht verontreinigde grond.
3) Incl. het niet gemelde gevaarlijke afval.
4) Excl. de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.

Aanbod niet-gevaarlijk afval van de industrie stabiliseert

Sinds 2000 is de totale hoeveelheid afval jaarlijks licht afgenomen van ruim 19 miljard kg naar iets minder dan 16 miljard kg in 2006. Dit werd tot 2005 onder andere veroorzaakt door de afname van de economische ontwikkeling. De aantrekkende economie in 2006 is mede de oorzaak van de geringe afname van het aanbod afval ten opzichte van 2005.

Dalende hoeveelheden afval uit de basis mataal en raffinaderijen

Opvallend is de afname van het afval uit de basis metaalindustrie en de raffinaderijen in 2006 ten opzichte van het voorgaande jaar. Hier trad een daling op van de hoeveelheid slakken respectievelijk zwavelhoudend afval.

Aandeel hergebruik bij meeste bedrijfsklassen boven de 90%

Het grootste deel van het industrieel afval is voor hergebruik bestemd. De voedingsmiddelenindustrie, papierindustrie en aardolieindustrie scoren erg hoog met 95% of hoger. Opvallend is dat er bij de textielindustrie relatief weinig hergebruik plaatsvindt en meer wordt verbrand.
Voor oudere cijfers wordt verwezen naar het archief van deze indicator.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2005 en 2006

Omschrijving

Vrijgekomen afval uit de industrie, uitgespltst naar industriële sector en naar verwerkingsmethode

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek en SenterNovem.

Berekeningswijze

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek BedrijfsafvalstoffenCijfers tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen tot 2004: Cijfers vanaf 2004: Bedrijfsafvalstoffen vanaf 2004

Basistabel

StatLine: Bedrijfsafval per bedrijfstak naar afvalcategorie en verwerkingsmethode:

Geografisch verdeling

CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte

Verschijningsfrequentie

CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieen afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverodening.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2005 en 2006 (indicator 0117, versie 07 , 24 juli 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.