Afval

Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2006 en 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Van de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval wordt bijna 95% voor hergebruik ingezet.

  2006 2007 w.v.      
      nuttige toepas-sing1) verbran-den storten lozen, onbekend
             
  mln kg          
             
Totaal 2) 16 520 16 837 15 423 795 462 158
             
Niet-gevaarlijk afval 3) 15 906 16 205 15 056 738 411 -
Voedings- en genotmiddelenindustrie 8 071 8 199 7 878 179 142 -
Textiel-, kleding-, bont-, leer - en lederwarenind. 81 83 36 45 1 -
Papier(waren)- en karton(waren)indsutrie 814 808 769 16 23 -
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie 353 360 328 27 5 -
Raffinaderijen 429 449 443 6 1 -
             
Chemische industrie 1 183 1 192 912 213 67 -
Rubber- en rubberverwerkende industrie 199 185 142 20 23 -
Glas- , aardewerk-, cement- en aardewerkind. 875 862 772 17 73 -
Basis metaal en metaalverwerkende industrie 3 381 3 531 3 339 135 58 -
Industrie overig 4) 519 536 437 81 18 -
             
Gemeld gevaarlijk afval 614 632 367 57 51 158
             
Bron: SenterNovem, CBS. CBS/MNC/sep09/0117
1) Incl. de inzet van afval als brandstof.
2) Excl. licht verontreinigde grond.
3) Incl. het niet gemelde gevaarlijke afval.
4) Excl. de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling.
N.B. De cijfers over gemeld gevaarlijk afval 2007 zijn voorlopig en daarmee ook de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval.

Aanbod niet-gevaarlijk afval van de industrie neemt licht toe

Sinds 2000 is de totale hoeveelheid afval jaarlijks licht afgenomen van ruim 19 miljard kg naar iets meer dan 16 miljard kg in 2007. Dit werd tot 2006 onder andere veroorzaakt door de afname van de economische ontwikkeling. De aantrekkende economie sinds 2006 is mede de oorzaak van de geringe toename van het aanbod afval voor 2007 ten opzichte van 2006.

Toename hoeveelheden afval uit de basis metaal en voedingsmiddelenindustrie

Opvallend is de toename van het afval uit de basis metaalindustrie en de voedingsmiddelenindustrie in 2007 ten opzichte van het voorgaande jaar. Hier trad een stijging op van de hoeveelheid slakken respectievelijk plantaardige afval.

Aandeel nuttige toepassing bij meeste bedrijfsklassen boven de 90%

Het grootste deel van het industrieel afval is voor nuttige toepassing bestemd. De voedingsmiddelen-, papier-, aardolie- en basis metaalindustrie scoren erg hoog met 95% of hoger. Opvallend is dat er bij de textielindustrie relatief weinig nuttige toepassing plaatsvindt en meer wordt verbrand.
Voor oudere cijfers wordt verwezen naar het archief van deze indicator.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2006 en 2007

Omschrijving

Vrijgekomen afval uit de industrie, uitgespltst naar industriële sector en naar verwerkingsmethode

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek en SenterNovem.

Berekeningswijze

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek BedrijfsafvalstoffenCijfers tot 2004 Bedrijfsafvalstoffen tot 2004: Cijfers vanaf 2004: Bedrijfsafvalstoffen vanaf 2004

Basistabel

StatLine: Bedrijfsafval per bedrijfstak naar afvalcategorie en verwerkingsmethode:

Geografisch verdeling

CBS: Per provincie en landsdelen; Statlinetabel: Bedrijfsafval per provincie

Andere variabelen

Bewerkings- en verwerkingsmethode, bedrijfsgrootte

Verschijningsfrequentie

CBS: Per bedrijfstak jaarlijks; regionaal tweejaarlijks

Achtergrondliteratuur

Methodebeschrijving: zie methodebeschrijving BedrijfsafvalstoffenOpzet van het onderzoek Bedrijfsafvalstoffen

Opmerking

Het aangeboden afval omvat ook de zogenaamde niet-afvalstoffen (voorheen reststoffen genoemd), die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast. Zie ook: Afvalstoffen van de doelgroep Industrie: begrippen en definities, voor een toelichting op de gehanteerde indelingen en definities.NB. De gegevens in StatLine komen niet altijd overeen met de gegevens in de tabel. De industriële cijfers niet-gevaarlijk afval in de tabel zijn exclusief de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling en exclusief licht verontreinigde grond. Het afval dat vrijkomt bij de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling is afval dat reeds door andere doelgroepen en bedrijfsklassen in aangeleverd en 'gerapporteerd'. De licht verontreinigde grond valt, net als baggerspecie en dierlijke mest, niet onder de definitie van productie en verwerking van Nederlands afval.
In het verleden is in StatLine bij de onderverdeling van de stofsoorten gebruik gemaakt de Nederlandse afvalstoffenlijst. Sinds 2004 is de verdeling van de afvalcategorieen afgestemd op de Eural-verdeling zoals vermeld in de Europese Afvalstoffenverodening.
De cijfers over gemeld gevaarlijk afval 2007 zijn voorlopig en daarmee ook de totale hoeveelheid vrijgekomen industrieel afval.

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Afvalstoffen van de industrie: aanbod per sector naar verwerkingsmethode, 2006 en 2007 (indicator 0117, versie 08 , 21 september 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.