Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van vrijwel alle belangrijke stoffen door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2000 afgenomen. In de periode 2001-2004 zijn de emissies vrijwel stabiel gebleven. Een uitzondering is de emissie van kooldioxide, die vanaf 1990 gestaag stijgt.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2002 2003 2004*
             
  miljoen kg        
             
Broeikasgasemissies 1)            
Kooldioxide (CO2) 41 000 49 100 50 300 54 800 55 200 56 700
Distikstofoxide (N2O) 0,35 0,37 0,36 0,42 0,43 0,42
Methaan (CH4) 98 95 53 53 52 53
             
Verzurende en grootschalige emissies 2)            
Zwaveldioxide (SO2) 45 17 15 14 14 14
Stikstofoxiden (NOx) 80 64 53 50 51 53
Ammoniak (NH3) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,06
VOS3) 26 26 21 18 16 16
Fijn stof 1,6 0,68 0,37 0,61 0,55 0,54
             
Koolmonoxide (CO) 4) 15 21 28 29 29 29
             
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/okt05/0121
1) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.
2) Emissies conform de NEC-richtlijn.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
4) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijn.

De emissies van kooldioxide nemen toe

Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit neemt emissie van CO2 gestaag toe. In de periode 1990-2004 is de emissie met bijna 40% toegenomen.

Emissie van methaan

CH4 komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

  • De verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa bij de elektriciteitsvoorziening en warmteproductie.
  • De winning van gas en olie, zowel op het land als bij de zeeconcessies
  • Het transport en de distributie van energiedragers.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn; deze emissies vallen onder de NEC-sector industrie en zijn daarom tevens in de indicator over de emissies naar lucht door de industrie meegenomen.De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid Zie ook Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2020Zie: Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020, voor een toelichting op IPCC-emissies.Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2004 (indicator 0121, versie 07 , 9 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.