Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2017 afgenomen.

Emissies kooldioxide afhankelijk van elektriciteitsproductie en invoer van elektriciteit

Door een hogere elektriciteitsproductie is de emissie van CO2 in de periode 1990-2004 met bijna 30 procent toegenomen. Daarna nam de emissie af doordat er meer elektriciteit werd ingevoerd. In 2007 is een energiecentrale overgeheveld van de chemische industrie naar de energievoorziening, waardoor een trendbreuk is ontstaan.

Afname emissie kooldioxide in 2017

Bij de energiecentrales zijn de CO2-emissies in 2017 met ruim 6 procent afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De elektriciteitsproductie steeg met 1 procent met meer inzet van aardgas en minder inzet van steenkool.

Verdere afname SO2-emissies

In 2017 zijn de emissies van SO2 verder afgenomen doordat er minder steenkool is ingezet voor de productie van elektriciteit.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

  • De verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa bij de elektriciteitsvoorziening en warmteproductie.
  • De winning van gas en olie, zowel op het land als bij de zeeconcessies
  • Het transport en de distributie van energiedragers.

Emissies van ammoniak en koolmonoxide

De emissie van ammoniak door de energievoorziening is gering. Omdat in 1990 in de bestanden van de Emissieregistratie de emissie nul is, kunnen de emissies in de figuur met de index 1990 = 100 niet worden opgenomen. In de downloadgegevens onder de grafiek zijn deze wel opgenomen, evenals de emissies van koolmonoxide die in de beschouwde periode een nogal grillig verloop hebben.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2017 (indicator 0121, versie 31,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.