Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van vrijwel alle belangrijke stoffen door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2000 afgenomen. In de periode 2001-2004 zijn de emissies vrijwel stabiel gebleven. Een uitzondering is de emissie van kooldioxide, die vanaf 1990 gestaag stijgt.

IPCC en NEC199019952000200220032004*
       
 miljoen kg    
       
Broeikasgasemissies 1)      
Kooldioxide (CO2)41 00049 10050 30054 80055 20056 700
Distikstofoxide (N2O)0,350,370,360,420,430,42
Methaan (CH4)989553535253
       
Verzurende en grootschalige emissies 2)      
Zwaveldioxide (SO2)451715141414
Stikstofoxiden (NOx)806453505153
Ammoniak (NH3)0,000,000,010,010,060,06
VOS3)262621181616
Fijn stof1,60,680,370,610,550,54
       
Koolmonoxide (CO) 4)152128292929
       
Bron: Emissieregistratie.CBS/MNC/okt05/0121
1) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.
2) Emissies conform de NEC-richtlijn.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
4) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijn.

De emissies van kooldioxide nemen toe

Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit neemt emissie van CO2 gestaag toe. In de periode 1990-2004 is de emissie met bijna 40% toegenomen.

Emissie van methaan

CH4 komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

  • De verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa bij de elektriciteitsvoorziening en warmteproductie.
  • De winning van gas en olie, zowel op het land als bij de zeeconcessies
  • Het transport en de distributie van energiedragers.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn; deze emissies vallen onder de NEC-sector industrie en zijn daarom tevens in de indicator over de emissies naar lucht door de industrie meegenomen.
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid Zie ook Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021Zie: Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021, voor een toelichting op IPCC-emissies.Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2004 (indicator 0121, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.