Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van vrijwel alle belangrijke stoffen door de energievoorziening zijn sinds 1990 afgenomen. Een uitzondering is de emissie van kooldioxide, die licht blijft toenemen.

IPCC en NEC199019952000200120022003*
       
 miljoen kg    
Verzurende emissies 1)      
Zwaveldioxide (SO2)451715161414
Stikstofoxiden (NOx)806453485051
Ammoniak (NH3)0,000,000,000,000,010,06
       
Broeikasgassen 2)      
Kooldioxide (CO2)41 04549 07450 28653 89654 80155 232
Methaan (CH4)989553535352
Distikstofoxide (N2O)0,350,370,360,390,420,43
       
Overige verbindingen 1)      
Fijn stof1,60,680,370,450,610,55
VOS 3)262621201816
Koolmonoxide (CO)152128262929
       
Bron: Emissieregistratie (2005).CBS/MNC/mei05/0121
1) Inclusief energievoorziening (NEC-indeling).
2) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
N.B. Voor wat de verzurende emissies van de overige verbindingen (NEC-indeling) zijn deze stoffen ook bij de industrie meegenomen.

De emissies van kooldioxide nemen licht toe

Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit is de emissie van CO2 licht toegenomen.
Na een daling van de emissies van zwaveldioxide tot 1999 zijn de emissies daarna eerst licht toegenomen. Dit kwam door een tijdelijke grotere inzet van steenkool bij de elektriciteitproductie en het hogere zwavelgehalte van de steenkool.

Emissie van metaan

Methaan komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

  • De verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa bij de elektriciteitsvoorziening en warmteproductie.
  • De winning van gas en olie, zowel op het land als bij de zeeconsessies
  • Het transport en de distributie van energiedragers.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissiegegevens voor de verzurende en overige verbindingen zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn; deze emissies vallen onder de NEC-sector industrie en zijn daarom tevens in de indicator over de emissies naar lucht door de industrie meegenomen.
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2003 (indicator 0121, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.