Verzurende stoffen: emissies 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling verzurende emissies

De stikstofoxide(NOx)-emissie was in 2001 circa 30% lager dan in 1985. Voor het halen van het doel in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4; VROM, 2001) in 2010 is nog een reductie van circa 40% nodig. De zwaveldioxide(SO2)-emissie is sinds 1985 in een vrij constant tempo afgenomen. Voor het halen van het doel 2010 is verdere reductie nodig. De ammoniak(NH3-)emissie is afgenomen van circa 232 miljoen kg in 1990 tot circa 148 miljoen kg in 2001. De belangrijkste oorzaak is afname van de ammoniakemissie bij mesttoediening. De emissies van de vluchtige organische stoffen (VOS) zijn in de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd maar er is nog een aanzienlijk reductie nodig om het doel 2010 te halen. De emissie van fijn stof is sinds 1980 gestaag afgenomen maar de laatste jaren stagneert de daling.

Beleid

De nationale doelstellingen voor 2010 zijn voor SO2 46 miljoen kg, NOX 231 miljoen kg, NH3 100 miljoen kg en voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor fijn stof moet nog een emissiedoelstelling worden bepaald.

Relevantie

Genoemde stoffen dragen bij aan verzuring en vermesting van bodem en water. Ook de directe blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verzurende stoffen: emissies 1980-2001 (indicator 0183, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.