Verzurende stoffen: emissies 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale emissie van verzurende stoffen is sinds 1990 met circa 40% afgenomen. Ook in 2002 zijn de emissies van de verzurende stoffen verder afgenomen.

Verzurende emissies sinds 1990 sterk afgenomen

De emissie van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2) is in de periode 1990-2002 fors afgenomen, respectievelijk met circa 40%, 30% en 60%. De getoonde emissies zijn exclusief de bijdrage van de zeescheepvaart. Dit betreft 24 miljoen kg NOx en 14 miljoen kg SO2 in 2002.De afname van de ammoniakemissie door de landbouw sinds 1990 is het gevolg van de emissiearme aanwending van dierlijke mest (Van der Hoek, 2002).De grootste reductie van de NOx-emissie is bereikt bij verkeer en vervoer door de Euronormering voor wegverkeer. Daarnaast hebben energiebesparing bij bedrijven, het verzuringconvenant met de energiesector en maatregelen bij de industrie geleid tot een afname van de NOx-emissie.De afname van de emissie van SO2 is voornamelijk het gevolg van BEES-eisen voor de energiesector, raffinaderijen en industrie en het verzuringconvenant met de energiesector. De maatregelen waarmee de reductie werd bereikt zijn:

  • rookgasreiniging bij raffinaderijen, de industrie en de energiesector;
  • overgang van olie- naar gasstook bij raffinaderijen en de chemiesector;
  • inzet van kolen met een lager zwavelgehalte in de kolengestookte energiecentrales.

Naast de reductie in de bovengenoemde sectoren is de SO2-emissie van verkeer en vervoer afgenomen door de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen.

Beleid met betrekking tot verzurende stoffen

In de Europese NEC-richtlijn zijn nationale emissieplafonds vastgesteld voor deze stoffen, te realiseren vanaf 2010 (EU, 2001). De plafonds zijn voor Nederland vastgesteld voor respectievelijk NH3, NOx en SO2 op 128, 260 en 50 miljoen kg. Dit is exclusief de emissies van zeescheepvaart. Deze doelen zijn een tussenstap op weg naar duurzame emissieniveaus.

Voor de realisatie van de 2010-plafonds zijn extra emissiereducties nodig.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verzurende stoffen: emissies 1990-2002 (indicator 0183, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.