Verzurende stoffen: emissies 1990-2003 volgens het NEC-protocol

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van verzurende stoffen zijn sinds 1990 sterk afgenomen. De ammoniakemissie neemt nog steeds verder af, terwijl de emissies van stikstofoxiden en zwaveldioxide zich lijken te stabiliseren.

Uitstoot van verzurende stoffen sterk gedaald sinds 1990
De emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) volgens het NEC-protocol zijn in de periode 1990-2003 fors afgenomen, respectievelijk met 48, 32 en 66%. De ammoniakemissie neemt nog steeds verder af, terwijl de emissies van stikstofoxiden en zwaveldioxide zich lijken te stabiliseren. Deze emissies zijn exclusief de bijdrage van de zeescheepvaart. De emissies van de zeescheepvaart van stikstofoxiden en zwaveldioxide zijn in de periode van 1990-2003 toegenomen met respectievelijk 43% tot 127 miljoen kg NOx en 43% tot 73 miljoen kg SO2.

De afname van de NH3-emissie door de landbouw sinds 1990 is het gevolg van de emissiearme aanwending van dierlijke mest en de krimp van de veestapel. De grootste reductie van de NOx-emissies is bereikt bij verkeer en vervoer door de Euronormering voor wegverkeer. Daarnaast namen de emissies van de sectoren industrie, energie en raffinaderen tot circa 2001 af door energiebesparing bij bedrijven, het verzuringsconvenant met de energiesector en maatregelen bij de industrie.Vanaf 2001 zijn de NOx-emissies van de sectoren industrie, energie en raffinaderijen nauwelijks gewijzigd en liggen rond de 96 kiloton. Dit komt omdat de meeste bedrijven de voorgeschreven best beschikbare technieken al hebben ingevoerd. De NOx-emissie van verkeer en vervoer neemt in 2003 verder af door de Euronormering voor wegverkeer, terwijl de emissie van HDO en bouw iets lijkt toe te nemen. De totale NOx-emissie is in 2003 daarmee op het hetzelfde niveau als de emissie in 2002.De afname van de SO2-emissie is voornamelijk het gevolg van het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties (BEES) voor de energiesector, raffinaderijen en industrie en het verzuringsconvenant met de energiesector. De maatregelen waarmee de reductie werd bereikt zijn:
  • rookgasreiniging bij raffinaderijen, de industrie en de energiesector;
  • overgang van olie- naar gasstook bij raffinaderijen en in de chemiesector;
  • inzet van kolen met een lager zwavelgehalte in de kolengestookte energiecentrales.

Naast de reductie in de bovengenoemde sectoren is de SO2-emissie van verkeer en vervoer afgenomen door de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen. In 2003 zijn de SO2-emissies in Nederland nauwelijks verder gedaald. De meeste bedrijven voldoen al aan de huidige regelgeving, waardoor een prikkel voor verdere reductie ontbreekt. Circa 80% van de Nederlandse SO2-emissies wordt veroorzaakt door 20 grote bedrijven in de industrie, energie en raffinaderijen.

Beleid met betrekking tot verzurende stoffen

In de Europese NEC-richtlijn zijn nationale emissieplafonds vastgesteld voor deze stoffen, te realiseren vanaf 2010. De plafonds zijn voor Nederland vastgesteld voor respectievelijk ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide op 128, 260 en 50 miljoen kg. Dit is exclusief de emissies van zeescheepvaart. Deze doelen zijn een tussenstap op weg naar duurzame emissieniveaus. Voor de realisatie van de 2010-plafonds zijn extra emissiereducties nodig.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verzurende stoffen: emissies 1990-2003 volgens het NEC-protocol (indicator 0183, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.