Luchtkwaliteit

Verzurende stoffen: emissies 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van verzurende stoffen zijn sinds 1990 sterk afgenomen.Ook in 2003 zijn de emissies verder afgenomen.

Uitstoot van verzurende stoffen sterk gedaald sinds 1990

De emissies van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) conform het NEC-protocol zijn in de periode 1990-2003 fors afgenomen, respectievelijk met 49, 33 en 65%. Deze emissies zijn exclusief de bijdrage van de zeescheepvaart. De bijdrage van de zeescheepvaart voor stikstofoxiden en zwaveldioxide zijn in de periode van 1990-2003 toegenomen met respectievelijk 42% tot 126 miljoen kg NOx en 43% tot 73 miljoen kg SO2.De afname van de ammoniakemissie door de landbouw sinds 1990 is het gevolg van de emissiearme aanwending van dierlijke mest en de krimp van de veestapel. De grootste reductie van de stikstofoxidenemissie is bereikt bij verkeer en vervoer door de Euronormering voor wegverkeer. Daarnaast hebben energiebesparing bij bedrijven, het verzuringsconvenant met de energiesector en maatregelen bij de industrie geleid tot een afname van de emissie. De afname van de emissie van zwaveldioxide is voornamelijk het gevolg van het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties (BEES) voor de energiesector, raffinaderijen en industrie en het verzuringsconvenant met de energiesector. De maatregelen waarmee de reductie werd bereikt zijn:

  • rookgasreiniging bij raffinaderijen, de industrie en de energiesector;
  • overgang van olie- naar gasstook bij raffinaderijen en in de chemiesector;
  • inzet van kolen met een lager zwavelgehalte in de kolengestookte energiecentrales.

Naast de reductie in de bovengenoemde sectoren is de zwaveldioxide-emissie van verkeer en vervoer afgenomen door de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen.

Beleid met betrekking tot verzurende stoffen

In de Europese NEC-richtlijn zijn nationale emissieplafonds vastgesteld voor deze stoffen, te realiseren vanaf 2010. De plafonds zijn voor Nederland vastgesteld voor respectievelijk ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide op 128, 260 en 50 miljoen kg. Dit is exclusief de emissies van zeescheepvaart. Deze doelen zijn een tussenstap op weg naar duurzame emissieniveaus.
Voor de realisatie van de 2010-plafonds zijn extra emissiereducties nodig.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Verzurende stoffen: emissies 1990-2003 (indicator 0183, versie 06 , 21 februari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.